Ustawa o finansach publicznych Komentarz

Ustawa o finansach publicznych Komentarz

369 zł 313.97 zł

Wojciech Misiąg


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325587574
Rok wydania: 2017

Ustawa o finansach publicznych Komentarz Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz ma na celu przybliżenie zasad i zakresu działania jednostek budżetowych w zakresie gospodarki finansowej oraz wskazanie praktycznego wpływu przepisów ustawy na obowiązki poszczególnych podmiotów zobowiązanych do stosowana przepisów tej ustawy. W publikacji znajduje się skomentowana ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). w drugim wydaniu do publikacji została dołączona ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.). Komentarz uwzględnia liczne i najnowsze zmiany, wynikające m.in. z:

- ustawy z 5.9.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Druk sejmowy Nr 752) dotyczące implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 1 ze zm.);
- ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (tzw. ustawy okołobudżetowej, Druk sejmowy Nr 917) dotyczące realizacji dochodów z budżetu państwa z tytułu dywidend od spółek, w których prawa z akcji i udziałów Skarbu Państwa na 30.9.2016 r. wykonywał minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;
- ustawy z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) dotyczące m.in. określenia warunków udziału w postępowaniu w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, nieprzekazania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach odnośnie takich ogłoszeń lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, niezamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, zawarcia umowy ramowej;
- ustawy z 16.11.2016 – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, które wprowadzają nową ustawę o Krajowej Administracji Skarbowe i liczne zmiany w wielu ustawach, głownie dotyczące zmiany nazewnictwa organów kontroli celno-skarbowej oraz kwestii przejściowych. W miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej zostanie powołana Krajowa Administracja Skarbowa, która będzie podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Zadania organów kontroli skarbowej przejmują głównie naczelnicy urzędów celno-skarbowych;
- ustawy z o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1984) zgodnie z którą od 9.12.2016 r. obowiązują dodatkowe wyłączenia dotyczące zaciągania pożyczek i kredytów przez Skarb Państwa, emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych operacji związanych bezpośrednio z zarządzaniem państwowym długiem publicznym;
- projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (Druk sejmowy Nr 1014 i Nr 368), która ma za zadanie wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących stosowania przez administracje publiczną ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym;
- projektu ustawy o o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Druk sejmowy Nr 1092), która istotnie rozszerza przedmiotowy zakres dokumentu stanowiącego rezultat przeprowadzonego badania nazywanego sprawozdaniem.

W pierwszej części publikacji autorzy: wybitni specjaliści, wykorzystujący swoje doświadczenie wynikające z praktyki oraz teoretycy zajmujący się tematyką finansów publicznych w sposób wyczerpujący objaśniają poszczególne artykuły ustawy, poruszając przy tym zagadnienia takie jak:

- działanie oraz organizacja jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
- funkcjonowanie agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych;
- zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
- kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
- zarządzanie państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne;
- Wieloletni Plan Finansowy Państwa;
- wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego;
- budżet państwa w układzie zadaniowym;
- planowanie, uchwalanie i wykonywanie, a także zakres budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych;
- gospodarowanie środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
- kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny oraz koordynacja kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

W drugiej części publikacji omówiono takie zagadnienia jak:

- odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (m.in. zakres, zasady, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar, przedawnienie oraz zatarcie skazania);
- organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, takie jak komisje orzekające oraz Główna Komisja Orzekająca;
- postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (m.in. zasady, dowody, zawiadomienie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające, wniosek o ukaranie, postępowanie przed komisją orzekającą, posiedzenie, rozprawa, zażalenia i odwołania, ponowne rozpoznanie sprawy, wznowienie postępowania, koszty postępowania).

Drugie wydanie Komentarza przedstawia rozbudowane połączenie kwestii doktrynalnych, dorobku judykatury i aktualnego orzecznictwa. Autorzy wskazują także na znaczące problemy praktyczne, wynikające z niespójności niektórych rozwiązań przyjętych w ustawie, podpowiadając konkretne rozwiązania.

Komentarz – dzięki praktycznym wskazówkom Autorów – pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych. W celu ułatwienia posługiwania się komentarzem i dla szybkiej orientacji w tekście wprowadzono rozbudowaną strukturą wewnętrzną, ze szczegółowym i przejrzystym podziałem zagadnień.

Na precyzyjną nawigację wewnętrzną składają się:

- szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
- spisy treści do artykułów,
- tytuły tez, pozwalające w szybki sposób na znalezienie właściwego zagadnienia,
- numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.