Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

149 zł 130.37 zł

Grzegorz Kubalski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381582162
Rok wydania: 2019

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tzw. ustawa o informatyzacji) stanowi podstawowy akt prawny regulujący elektronizację szeroko rozumianej administracji. Nie tylko określa ona siatkę pojęciową – używaną w innych przepisach – ale również obowiązki w zakresie umożliwienia komunikacji elektronicznej, czy udostępniania usług administracyjnych, a także zasady i warunki tworzenia i prowadzenia elektronicznych rejestrów i systemów teleinformatycznych. Wielokrotne nowelizacje, związane chociażby z implementacją do polskiego porządku prawnego rozporządzenia eIDAS, sprawiły, że ustawa w swoim obecnym brzmieniu jest mało czytelna. Celem publikacji jest poszerzenie wiedzy nt. informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. W szczególności poznanie zasad związanych z doręczaniem i odbieraniem dokumentów w postaci elektronicznej a także zmniejszenie obaw i barier przed nawiązywaniem elektronicznej komunikacji z podmiotami publicznymi oraz klientami administracji publicznej. Jednak kluczową ideą powstania tego komentarza była potrzeba zrozumienie kierunków rozwoju e-administracji, którą obecnie bardzo intensywnie obserwujemy. Tylko dzięki tej publikacji i praktycznym wyjaśnieniom, Czytelnicy dowiedzą się jakie są obowiązki prawne związanych z obsługą elektronicznych interesantów z uwzględnieniem zmian w KPA, Ordynacji podatkowej, ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i licznymi aktami wykonawczymi do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych w podmiotach publicznych za realizację obowiązków z zakresu informatyzacji. Dotyczy to zarówno osób pełniących funkcje kierownicze – którym publikacja ta wskaże niezbędne do podjęcia działania, jak i informatyków – którym pozwoli poznać ramy prawne realizowanych przez nich na co dzień zadań. Przypomnieć w tym miejscu należy, że podmiotem publicznym w rozumieniu ustawy są nie tylko organy administracji publicznej, ale także m.in. jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, fundusze celowe, a nawet uczelnie i niektóre inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, zaś nałożone obowiązki są bardzo szerokie – począwszy od udostępnienia elektronicznej skrzynki podawczej, poprzez tworzenie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczanych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej, po spełnianie określonych wymogów przez używane przez dany podmiot systemy teleinformatyczne i prowadzone rejestry publiczne. Książka może być użyteczna również dla podmiotów komercyjnych pragnących uczestniczyć w procesie elektronizacji administracji – czy to poprzez udostępnianie własnych rozwiązań w zakresie identyfikacji użytkowników, czy to tworzenie elementów systemów teleinformatycznych na potrzeby podmiotów publicznych. Odbiorcą książki mogą być wreszcie wszyscy chcący korzystać z elektronicznej administracji – a zatem każdy z nas. Publikacja ukazuje bowiem uprawnienia obywatela w kontaktach z e-administracją. Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:
- omówienie każdego artykułu z uwzględnieniem praktyki,
- dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
- wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
- hipotetyczne przykłady
- uwzględnienie najnowszych zmian w prawie i orzecznictwie oraz autorskie wskazówki postępowań, wynikające z wieloletniego doświadczenia w zakresie informatyzacji.