Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz Reiwer Beck
Bestseller

Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz Reiwer Beck

299 zł 267.49 zł

Rafał Reiwer


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381580366
Rok wydania: 2019

Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Komentarz Reiwer Beck

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie dwóch nowych ustaw: ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771) oraz ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), które wchodzą w życie z dniem 1.1.2019 r. Akty te zastąpią ustawę z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1309). Zdecydowano, że problematyka ta będzie przedmiotem dwóch odrębnych ustaw, ponieważ przyjęto założenie, że nowe akty prawne będą porządkowały materię egzekucyjną na zagadnienia ustrojowe (ustawa o komornikach sądowych), kosztów egzekucji (ustawa o kosztach komorniczych) oraz przepisów dotyczących zasad prowadzenia egzekucji (nowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego). W ten sposób regulacje prawne egzekucji sądowej będą tworzyć przejrzysty system. Publikacja została podzielona na trzy części.
Część I to komentarz do ustawy o komornikach sądowych porusza m.in. następujące kwestie:

przepisy ogólne – obszar działania komornika , zakres zadań, pieczęć komornika, kancelaria komornicza, rewir działania komornika,
powoływanie i odwoływanie komorników – wymogi dotyczące kandydatów na stanowisko komornika, sposób powoływania, odmowa powołania na stanowisko komornika, niezbędne dokumenty dołączane do wniosku, rota ślubowania, zawieszenie komornika w czynnościach, dzień ustania zawieszenia w czynnościach, odwołanie ze stanowiska, rezygnacja z pełnienia obowiązków;
prawa i obowiązki komorników – obowiązek zachowania tajemnicy, czas pracy, obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego, zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia;
zastępstwo komornika – podmioty uprawnione do zastępowania oraz termin zastępstwa, zarządzenie o wyznaczeniu zastępcy, dochód komornika;
likwidacja kancelarii – przekazanie spraw prezesowi sądu apelacyjnego, sposób likwidacji;
aplikanci komorniczy – egzamin wstępny (nabór na aplikację, wymogi formalne ogłoszenia o egzaminie, termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu, sposób przeprowadzenia egzaminu, członkostwo w komisji kwalifikacyjnej); aplikacja (podmioty uprawnione do bycia aplikantem, termin rozpoczęcia aplikacji, obowiązki aplikanta, zawieszenie w czynnościach); egzamin komorniczy; asesorzy (podmioty uprawnione do zajmowania stanowiska, wniosek o powołanie, zawieszenie asesora, dzień wygaśnięcia powołania na stanowisko);
koszty działalności egzekucyjnej komornika i zasady prowadzenia kancelarii – opłata egzekucyjna, wynagrodzenie prowizyjne komornika, koszty działalności egzekucyjnej komornika;
nadzór nad komornikami – organy nadzoru, forma czynności nadzoru;
samorząd komorniczy – organy, zakres działań Krajowej Rady Komorniczej, lista komorników, zastępców komorników i aplikantów komorniczych;
odpowiedzialność dyscyplinarna – kary dyscyplinarne, wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
W części II publikacji dotyczącej ustawy o kosztach komorniczych poruszono kwestie dotyczące:

przepisów ogólnych – zakres przedmiotowy ustawy, zakres podmiotowy, treść postanowień dotyczących kosztów komorniczych;
wydatków – prawo do zwrotu poniesionych wydatków, katalog wydatków, zasady uiszczania przez wierzyciela zaliczek na koszty, diety za wykonywanie czynności poza rewirem komorniczym, postanowienie o przyznaniu należności, zaliczka na poczet należności kuratora, termin rozliczenia zaliczki;
opłat komorniczych – katalog opłat, podział opłat na stosunkowe i stałe, wezwanie do uiszczenia opłaty, wartość świadczenia;
opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych – tryb pobierania opłaty stosunkowej, wysokość opłaty minimalnej;
opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych – charakter stały opłat egzekucyjnych za egzekucję świadczeń niepieniężnych, wysokość opłaty za udział w usunięciu oporu dłużnika;
pozostałych opłat – wysokość opłaty od wniosku o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku, za sporządzenie protokołu stanu faktycznego;
zwolnienie od kosztów komorniczych i obniżenie opłaty – przesłanki do zwolnienia od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym, instytucja miarkowania opłaty egzekucyjnej.
W komentarzu omówiono także najnowsze zmiany do powyższych ustaw, które dotyczą:

doprecyzowania aktualnych przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych – wprowadzono poprawki do zmian, które miały być wprowadzone ustawa o komornikach sądowych, a także zmieniono termin ich wejścia w życie (ustawa z 20.7.2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1443, która weszła w życie 10.8.2018 r.);
zapewnienia sprawnego wejścia w życie przepisów dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i nauki – zawiera zmiany dotyczące składu komisji kwalifikacyjnej na egzaminie wstępnym (ustawa z 3.7.2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, która weszła w życie 1.10.2018 r.);
poprawy warunków prowadzenia biznesu w Polsce – zmieniono opłatę stałą za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz wykonanie polecenia sądu w sprawie osadzenia dłużnika w areszcie, a także wprowadzono zmiany w zakresie obowiązku zakończenia działalności gospodarczej przez Krajową Radę Komorniczą (ustawa z 9.11.2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 2244, która weszła w życie 1.1.2019 r.).
Natomiast w III części publikacji zamieszczone zostały wszystkie akty wykonawcze do ustawy o komornikach sądowych (25 rozporządzeń), Kodeksu postępowania cywilnego (3 rozporządzenia do artykułów KPC zmienianych KomSądU) oraz ustawy o kosztach komorniczych (2 rozporządzenia). Niniejsze akty wykonawcze dotyczą (biorąc pod uwagę ustawę):

Ustawa o komornikach sądowych:
minimum szkoleniowego komorników i asesorów oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez komorników sądowych;
trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą;
ramowego programu aplikacji komorniczej oraz zakresu przedmiotowego szkolenia na aplikacji komorniczej;
organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej;
trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy;
komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpatrywania odwołań od wyników egzaminu komorniczego;
wzoru informacji składanej przez komornika sądowego do urzędu skarbowego o uzyskanych oraz podlegających przekazaniu opłatach egzekucyjnych;
prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych;
weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika;
zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego;
określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych;
czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym;
Kodeks postępowania cywilnego:
określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika;
określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika;
zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika sądowego;
Ustawa o kosztach komorniczych:
maksymalnej wysokości wynagrodzenia za udzielenie informacji komornikowi sądowemu;
pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych.