Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz
Bestseller

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz

169 zł 152.63 zł

Jerzy Bieluk


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325589561
Rok wydania: 2019

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji Komentarz

Komentarz o kształtowaniu ustroju rolnego skierowany jest do notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, osób zajmujących się prawem spadkowym oraz podziałem nieruchomości, do zarządów i pracowników spółek prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych.
Ustawa przewiduje daleko idące ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi, najistotniejsze z nich to:
- możliwość nabywania nieruchomości rolnych wyłącznie przez rolników indywidualnych;
- wprowadzenie wielu obowiązków przy nabyciu nieruchomości rolnych – m. in. obowiązku osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez okres 5 lat;
- wprowadzenie trybu udzielania zgody przez Prezesa KOWR na nabycie nieruchomości rolnych w szczególnych przypadkach;
- rozszerzenie prawa wykupu nieruchomości rolnych przysługującej KOWR na m. in. decyzje administracyjne, zasiedzenie;
- wprowadzenie prawa pierwokupu i wykupu w stosunku do udziałów i akcji spółek, które są właścicielami nieruchomości rolnych.

W komentarzu zostały uwzględnione wszystkie najnowsze zmiany, w tym nowelizacja ustawy obowiązująca od 26.6.2019 r. Ostatnie zmiany dotyczą m. in.:
- liberalizacji obrotu nieruchomościami rolnymi między 0,3 a 1 ha. Nieruchomość rolną o takiej powierzchni może obecnie kupić każdy, jednak KOWR przysługuje nadal prawo pierwokupu i prawo odkupu;
- skrócenia okresu obowiązkowego prowadzenia gospodarstwa rolnego po nabyciu nieruchomości rolnych i zakazu jej zbycia z 10 do 5 lat;
- zwiększenia liczby wyłączeń od obowiązku uzyskiwania zgody Dyrektora Generalnego KOWR na zakup nieruchomości rolnych;
- wyłączenia działu spadku, zniesienia współwłasności, sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym oraz w upadłości z szeregu rygorów ustawy;
- zwiększenia uprawnień KOWR – więcej jest sytuacji, w których KOWR ma prawo pierwokupu i prawo odkupu, ponadto to KOWR decyduje o tym, czy nabywca gruntów rolnych zobowiązany do prowadzenia gospodarstwa rolnego może ten grunt sprzedać lub oddać w posiadanie;
- wprowadzenia nowego trybu udowadniania, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu – przy uzyskiwaniu zgody Dyrektora Generalnego KOWR;
- wprowadzenia nowej procedury dotyczącej sprzedaży udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego – wprowadzono szereg nowych obowiązków zarządu spółki;
- rozszerzenia katalogu sytuacji, w których dochodzi do nieważności czynności prawnych z powodu naruszenia ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.