Ustawa o muzeach Komentarz

Ustawa o muzeach Komentarz

Komentarz zawiera odpowiedzi na szereg pytań wynikających z działalności muzealnej, a tam gdzie przepisy są nie jasne lub nieprecyzyjne, np. kwestie dotyczące znacznej liczby tzw. muzeów prywatnych, związane z ich podmiotowością prawną i statusem zbiorów, proponuje konkretne rozwiązanie i interpretacje.

Czytelnik znajdzie w komentarzu opis kluczowych zagadnień takich jak:

Przepisy ogólne (definicje, zadania i zakres działania muzeów).
Organizacja muzeów (formy prawne i rodzaje muzeów, organy muzeów, rola organizatora, nadzór nad muzeami, przekształcanie muzeów).
Muzealia (kategorie zbiorów, zasady i tryb akcesji i deakcesji muzealiów, prawo pierwokupu i pierwszeństwa, prawo do wizerunku muzealiów).
Ochrona prawna eksponatów wypożyczonych z zagranicy (tzw. immunitet muzealny).
Pracownicy muzeów (grupa zawodowa muzealników i stanowiska wewnątrz niej, inni pracownicy muzeów, tryb stwierdzania kwalifikacji, etyka muzealna).
Komentarz skierowany jest przede wszystkim do samych muzeów. Według danych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) w Polsce jest 1100 muzeów, w tym 24 państwowe, 36 współprowadzonych, 353 samorządowe i 583 prywatnych (co obejmuje też muzea uniwersyteckie i kościelne).

Zainteresowani komentarzem powinni być także organizatorzy muzeów, a więc przede wszystkim administracja rządowa oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa), a także podmioty prowadzące muzea prywatne.

Komentarz bez wątpienia trafił także do prawników i kancelarii obsługujących muzea. Jest zauważalna tendencja do coraz częstszego korzystania przez muzea z obsługi prawnej, co można wytłumaczyć zwiększającym się skomplikowaniem przepisów i specjalizacją prawa muzealnego. Odbiorcami komentarza mogą być także inne podmioty działające w dziedzinie kultury czy współpracujące z muzeami jak np. kolekcjonerzy sztuki czy domy aukcyjne.