Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komentarz 2019

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komentarz 2019

149 zł 131.43 zł

Aneta Brzeźna


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381589383
Rok wydania: 2019

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Komentarz

Komentarz zawiera szczegółową analizę poszczególnych instytucji ustawy z 7.9.2003 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.), zarówno materialnoprawnych, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Wywody, w jakie zaopatrzono poszczególne przepisy odnoszą się w szczególności do:
następstw bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych przez sąd powszechny,
działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego,
ustalania na rzecz wierzyciela praw do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
wysokości i okresu pobierania świadczeń,
wypłaty oraz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych,
regresowego dochodzenia należności od dłużnika alimentacyjnego,
ulg przyznawanych osobie uprawnionej oraz dłużnikowi alimentacyjnemu.
Trzecie wydanie komentarza uwzględnia najnowsze orzecznictwo oraz literaturę przedmiotu, a także najnowsze zmiany wprowadzone m.in.
ustawą z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych), która przewiduje regulacje służące odpowiedniemu zabezpieczeniu przetwarzaniu danych osobowych osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i członków ich rodzin oraz dłużników alimentacyjnych;
ustawą z 6.12.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432), która wprowadziła zmianę wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a mianowicie świadczenia funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.