Ustawa o produktach kosmetycznych Komentarz Beck
Zapowiedź

Ustawa o produktach kosmetycznych Komentarz Beck

Szczegółowe omówienie ustawy z 4.10.2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2227), która zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z 30.3.2001 r. o kosmetykach. Zmiana powyższej regulacji ma na celu dopełnienie przepisów krajowych w zakresie wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z 30.11.2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych, poprawienie nadzoru nad produktami kosmetycznymi i zwiększenie bezpieczeństwo ich stosowania.
Przedmiotowa ustawa dotyczy m.in.:
udostępniania na rynku i wytwarzania produktów kosmetycznych,
zasad informowania o ciężkich działaniach niepożądanych,
nadzoru nad produktami kosmetycznymi,
kwestii odpowiedzialności producentów i dystrybutorów produktów kosmetycznych.
Nowa regulacja przewiduje zmiany dla producentów kosmetyków oraz konsumentów, w tym m.in.:
wprowadza szereg definicji odwołujących się do Rozporządzenia Nr 1223/2009, takich jak „ciężkie działanie niepożądane", „dystrybutor", „wytwórca", „produkt kosmetyczny", osoba odpowiedzialna,
wprowadza obowiązek rejestracji wytwórców produktów kosmetycznych,
nakłada obowiązek informowania o tzw. ciężkim niepożądanym działaniu produktów kosmetycznych,
tworzy System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych,
zakłada powstanie ośrodka informacji o produktach kosmetycznych, mającego na celu wsparcie służb medycznych w leczeniu zatruć poprzez udzielanie konsultacji toksykologicznych, gromadzenie baz naukowych dot. właściwości substancji używanych do produkcji kosmetyków, zapewnienie telefonicznych i elektronicznych środków komunikacji alarmowej,
wprowadza obowiązek dostosowania dokumentacji produktu kosmetycznego do wymogów językowych,
tworzy katalog kar pieniężnych przewidzianych za naruszenie poszczególnych wymogów i obowiązków wynikających z przepisów ustawy i unijnych.
Komentarz Ustawa o produktach kosmetycznych adresowany jest głównie do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania kosmetyków i ich wprowadzania do obrotu, pracowników organów administracji publicznej, w szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej, konsumentów produktów kosmetycznych, pracowników podmiotów leczniczych. Publikacja będzie pomocna również prawnikom praktykom, mającym styczność z prawem kosmetycznym, studentom oraz pracownikom naukowym.