Ustawa o rachunkowości Komentarz 2019 Helin
Zapowiedź

Ustawa o rachunkowości Komentarz 2019 Helin

Andre Helin


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381289702
Rok wydania: 2019

Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin Planowany termin wydania 30 maja 2019 roku

Komentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając najnowszy stan prawny. Kolejne, 8. wydanie Komentarza prezentuje bogaty dorobek doktryny i judykatury. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:
- prowadzenia ksiąg rachunkowych;
- inwentaryzacji;
- wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
- łączenia się spółek;
- sprawozdań finansowych jednostki;
- skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej;
- badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych;
- ochrony danych;
- odpowiedzialności karnej.


- Komentarz, bazując na tekście jednolitym z 30.1.2018 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), uwzględnia i szczegółowo prezentuje najnowsze zmiany, które pojawiły się od poprzedniego wydania. Zmiany wprowadza m.in.:
- ustawa z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.), której rozwiązania częściowo wynikają z konieczności dopełnienia transpozycji dotychczasowych postanowień dyrektywy 2006/43/WE w celu udoskonalenia obecnie obowiązujących regulacji i ułatwienia ich stosowania i interpretacji. Mając na względzie zakres oraz skalę koniecznych i potrzebnych zmian przepisów wynikających z dyrektywy i rozporządzenia, zdecydowano się na opracowanie nowej ustawy, która zastąpiła ustawę z 9.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1000). Takie rozwiązanie zapewniło przede wszystkim prawidłowe wdrożenie postanowień nowych przepisów prawa UE, a także większą przejrzystość regulacji, ułatwiło stosowanie przepisów, zapobiegło powstaniu ewentualnych niespójności czy też sprzeczności wewnętrznych oraz wątpliwości interpretacyjnych. Ustawa ta określa zakres nadzoru publicznego przez wskazanie, iż nadzorem publicznym objęte są badania ustawowe, czyli badania, których obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 64 ustawy o rachunkowości, katalog jednostek zainteresowania publicznego, a także określa minimalny okres zawarcia umowy o badanie ustawowe przez wydłużenie wymaganego rozporządzeniem minimalnego okresu zatrudnienia firmy audytorskiej z jednego do dwóch lat dla badań jednostek zainteresowania publicznego oraz wprowadza wymóg dwuletniego minimalnego okresu zatrudnienia firmy audytorskiej dla badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego;
- ustawa z 6.3.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), która stanowi o tym, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów ustawy z 6.3.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.);
- ustawa z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.) dotyczące sprawozdań finansowych. Sprawozdania te są sporządzane w postaci elektronicznej oraz opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
- ustawa z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629) mająca na celu doprecyzowanie przepisów w zakresie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorstwo w spadku jako kontynuacji prowadzonych ksiąg rachunkowych przez jednostkę w okresie poprzedzającym dzień otwarcia spadku. Przedsiębiorstwo w spadku będzie zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych również w następnym roku obrotowym, jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy – tj. zarówno w okresie poprzedzającym dzień otwarcia spadku, jak i w okresie po dniu otwarcia spadku – wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Ponadto nowe przepisy umożliwiają prowadzenie ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorstwo w spadku w następnym roku obrotowym, jeżeli ww. przychody są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro;
- rządowy projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Druk sejmowy VIII kadencji Nr 2637), który przewiduje zmianę w art. 53 ust. 2a ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą przepis ust. 1 i 1a nie dotyczy jednostek, w stosunku do których ogłoszona została upadłość lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, w którym ustanowiono zarządcę;
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy VIII kadencji Nr 2854), który dotyczy uproszczenia prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych i zgodnie z uzasadnieniem − wpisuje się w politykę tzw. 3P w prawie podatkowym, czyli przejrzystości, prostoty i przyjazności systemu podatkowego;
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy VIII kadencji Nr 2860), który dotyczy uproszczenia prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych i uszczelnienia systemu podatków dochodowych poprzez zmiany przepisów prawa podatkowego (Ordynacji podatkowej) oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Druk sejmowy VIII kadencji Nr 2901), który dotyczy wprowadzenia ulgi podatkowej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opłacających podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od dochodów ewidencjonowanych. Ulga polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność lub współwłasność podatnika;
- projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw (Druk RCL Nr UD74), którego rozwiązania zmierzają do zwiększenia efektywności narzędzi służących do wymierzenia sankcji podmiotom zbiorowym, zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej.