Ustawa o rachunkowości Komentarz 2021 Helin Beck
Zapowiedź

Ustawa o rachunkowości Komentarz 2021 Helin Beck

omentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając najnowszy stan prawny.

Kolejne, 8. wydanie Komentarza prezentuje bogaty dorobek doktryny i judykatury.

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

prowadzenia ksiąg rachunkowych;
inwentaryzacji;
wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
łączenia się spółek;
sprawozdań finansowych jednostki;
skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej;
badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych;
ochrony danych;
odpowiedzialności karnej.
Komentarz, bazując na tekście jednolitym z 22.2.2019 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), uwzględnia i szczegółowo prezentuje najnowsze zmiany, które pojawiły się od poprzedniego wydania.

Zmiany wprowadza m.in.:

ustawa z 9.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2201), która przewiduje ujawnienie rzeczywistej wysokości kosztów ponoszonych na prace badawcze i prace rozwojowe w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia";
ustawa z 6.3.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), która stanowi o tym, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów ustawy z 6.3.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.);
ustawa z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62), która przewiduje wprowadzenie dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości obowiązku ujawniania w informacji dodatkowej wartości środków zgromadzonych na rachunku VAT; środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w ustawie w przepisach dotyczących podzielonej płatności; brak jest również możliwości dowolnego dysponowania tymi środkami, tak jak to jest w przypadku środków zgromadzonych na innych rachunkach bankowych jednostki;
ustawa z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.) dotycząca ustalania zasad i formy sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności jednostek, sprawozdania z płatności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego; obowiązku dołączenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej oraz obowiązków kierownika jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółki partnerskiej; zmiana ma na celu uregulowanie formy sprawozdań oraz doprecyzowanie ich postaci elektronicznej;
ustawa z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629) mająca na celu doprecyzowanie przepisów w zakresie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorstwo w spadku jako kontynuacji prowadzonych ksiąg rachunkowych przez jednostkę w okresie poprzedzającym dzień otwarcia spadku. Przedsiębiorstwo w spadku będzie zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych również w następnym roku obrotowym, jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy – tj. zarówno w okresie poprzedzającym dzień otwarcia spadku, jak i w okresie po dniu otwarcia spadku – wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Ponadto nowe przepisy umożliwiają prowadzenie ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorstwo w spadku w następnym roku obrotowym, jeżeli ww. przychody są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro;
ustawa z 9.11.2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212), która przewiduje uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów dla kół gospodyń wiejskich;
ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244), która przewiduje:
brak konieczności zawiadamiania o fakultatywnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych – wystarczy informacja w zeznaniu rocznym;
uzupełnienie katalogu jednostek mikro w zakresie spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku oraz przedsiębiorstwa w spadku działającego zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jeżeli osiągną przychody w przedziale od 2−3 mln euro;
podniesienie o 50% progów liczbowych: − jako kryteria zaliczania do kategorii małych jednostek, − dla stosowania uproszczeń w zakresie klasyfikowania umów leasingu, − dla stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu poprzez możliwość doliczenia do kosztów bezpośrednich kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych, − umożliwiające niestosowanie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, − umożliwiające odstąpienie od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego;
wprowadzono możliwość odstąpienia przez określoną grupę jednostek od tworzenia rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących wartość aktywów;
wprowadzono możliwość stosowania przez określoną grupę jednostek przepisów podatkowych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej;
umożliwiono nietworzenie przez określoną grupę jednostek biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych;
zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie, a nie − jak dotąd – bezterminowo;
ustawa z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55), która przewiduje zmianę w art. 53 ust. 2a ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą przepis ust. 1 i 1a nie dotyczy jednostek, w stosunku do których została ogłoszona upadłość lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, w którym ustanowiono zarządcę;
projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Druk sejmowy VIII kadencji Nr 2431), który precyzuje, w którym elemencie sprawozdania finansowego należy ujawnić informację o wysokości należnej opłaty za marnowanie żywności lub wartości żywności przekazanej organizacjom pozarządowym;
projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (Druk sejmowy VIII kadencji Nr 2855), którego przepisy mają umożliwić właściwe dokumentowanie wartości posiadanych przez firmy inwestujące w najem nieruchomości wartości udziałów lub akcji spółek zależnych, nieruchomości oraz zobowiązań wynikających z finansowania dłużnego; przepisy te korespondują również z wymogami ustrojowymi nałożonymi na firmy inwestujące w najem nieruchomości i spółki zależne mocą ustawy.
W komentarzu uwzględniono również ustawę z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.), która wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z 16.4.2014 r. zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, oraz dokonuje zmian niezbędnych z punktu widzenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE. Ustawa ta określa zakres nadzoru publicznego przez wskazanie, iż nadzorem publicznym objęte są badania ustawowe, czyli badania, których obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 64 ustawy o rachunkowości, katalog jednostek zainteresowania publicznego, a także określa minimalny okres zawarcia umowy o badanie ustawowe przez wydłużenie wymaganego rozporządzeniem minimalnego okresu zatrudnienia firmy audytorskiej z jednego do dwóch lat dla badań jednostek zainteresowania publicznego oraz wprowadza wymóg dwuletniego minimalnego okresu zatrudnienia firmy audytorskiej dla badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego.

Niewątpliwie dużą zaletę prezentowanego Komentarza stanowi poruszenie tematyki Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ich odzwierciedlenia w ustawie o rachunkowości, a także wskazanie istotnych różnic pomiędzy krajową ustawą a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Równie ważne w tym kontekście jest przedstawienie Krajowych Standardów Rachunkowości. W związku z ciągłymi nowelizacjami omawianej ustawy Autor podejmuje również próbę antycypacji zmian, które mogą nastąpić w tej dziedzinie prawa.

Komentarz jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką ustawy o rachunkowości. Najnowsze wydanie Komentarza w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.