Ustawa o rachunkowości stan prawny styczeń 2021 roku
Bestseller

Ustawa o rachunkowości stan prawny styczeń 2021 roku

Książka zawiera uaktualniony na styczeń 2021 roku. tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami.
Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia:
- Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- Rozporządzenie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.
Książka ma czytelny i przejrzysty układ. Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona.

SPIS TREŚCI
1. Ustawa o rachunkowości 5
Rozdział 1. Przepisy ogólne (Art. 1-8) 5
Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (Art. 9-25) 14
Rozdział 3. inwentaryzacja (Art. 26-27) 20
Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego (Art. 28-44) 21
Rozdział 4a. Łączenie się spółek (Art. 44a-44d) 33
Rozdział 5. Sprawozdania finansowe jednostki (Art. 45-54) 36
Rozdział 6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej (Art. 55-63d) 41
Rozdział 6a. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (Art. 63e-63j) 46
Rozdział 7. Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych (Art. 64-70) 48
Rozdział 8. Ochrona danych (Art. 71-76) 52
Rozdział 8a. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (Art. 76a-76i) 53
Rozdział 9. Odpowiedzialność karna (Art. 77-79) 54
Rozdział 10. Przepisy szczególne i przejściowe (Art. 80-83) 54
Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe (Art. 84-86) 56
Załącznik nr 1 Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji 57
Załącznik nr 2 Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla banków 67
Załącznik nr 3 Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 73
Załącznik nr 4 Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek mikro .79
Załącznik nr 5 Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego 81
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 85
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości 86
4. Wykaz aktów wykonawczych do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości