Ustawa o systemie oświaty Komentarz
Bestseller

Ustawa o systemie oświaty Komentarz

149 zł 111.53 zł

Agata Piszko


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381244466
Rok wydania: 2018

Ustawa o systemie oświaty Komentarz

Praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje. W komentarzu omówiono m.in.:

zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych,
sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
pomoc materialną dla uczniów,
organizowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży.
Publikacja przedstawia komentarz do poszczególnych artykułów ustawy. W przypadku artykułów uchylonych wskazano datę uchylenia i ewentualne uregulowanie przedmiotowego zagadnienia w przepisach innej ustawy. Autorka książki stara się podjąć próbę porównania dotychczasowych i nowych regulacji obejmujących daną materię. Dzięki temu adresat normy zdobędzie informację w jakim zakresie dany obszar kompetencji lub obowiązków uległ modyfikacji, na co zwrócić szczególną uwagę, czego należy unikać, itp.

Wartością dodaną jest wzbogacenie publikacji o rozstrzygnięcia nadzorcze organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, orzeczenia sądów, opinie i stanowiska, a także posiadane przez autorkę doświadczenie zawodowe.

Ustawa o systemie oświaty Komentarz przeznaczony jest dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, osób prowadzących szkoły, pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny, a także adwokatów, radców prawnych i sędziów.