Ustawa o transporcie drogowym Komentarz

Maciej Etel


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381587075
Rok wydania: 2020

Ustawa o transporcie drogowym Komentarz

W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono przepisy ustawy szeroko wykorzystując dorobek doktryny i judykatury, w tym w szczególności Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Komentarz uwzględnia:

przepisy ogólne;
zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego;
transport drogowy osób;
transport drogowy rzeczy;
świadectwo kierowcy;
przewozy na potrzeby własne;
zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia;
warunki i tryb uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych;
kierowcy wykonujący przewóz drogowy;
opłaty;
wyznaczanie dworców, w których jest udzielana pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej;
Inspekcja Transportu Drogowego;
ochrona praw pasażerów;
Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego;
nadzór i kontrola;
przepisy karne i przepisy o administracyjnych karach pieniężnych;
zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
Komentarz ma wartość naukową oraz teoretyczną. Odnosi się do problemów pojawiających się w praktyce stosowania ustawy i w wielu przypadkach umożliwia ich rozwiązanie.
Komentarz uwzględnia przepisy odnoszące się do działalności w zakresie pośrednictwa w przewozie osób wprowadzone na mocy ustawy z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180), które wchodzą w życie 1.1.2020 r.