Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie Komentarz

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie Komentarz

169 zł 148.39 zł

Bartłomiej Opaliński


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325586072
Rok wydania: 2016

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Niniejszy komentarz to jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków , zawierająca:

- liczne przykłady wyjaśniające zagadnienia złożonego procesu udostępniania informacji o środowisku oraz związanych z tym innych postępowań,
- bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, wyznaczające sposób interpretacji poszczególnych przepisów ustawy, a więc wskazujące sposób jej praktycznego stosowania,
- najnowsze zmiany w przepisach ustawy wprowadzone ustawą z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które obowiązują od 1.1.2016 r. oraz ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, której większość przepisów wejdzie w życie 1.1.2017 r.

Poszczególne zagadnienia objaśnione zostały w sposób jak najbardziej praktyczny. Unikano skomplikowanych wywodów naukowych, zastępując je praktycznymi wyjaśnieniami pojawiających się problemów, np. dotyczących:

- obiegu dokumentów w procesie udostępniania informacji o środowisku,
- ustalenia, kiedy organ musi udostępnić informacje o środowisku, a kiedy może odmówić ich udzielenia,
- ustalenia, jakie organy powinny wziąć udział w postępowaniu o udzielenie informacji o środowisku.

Komentarz stanowi omówienie wszystkich artykułów ustawy wraz z odwołaniem się do innych aktów prawnych, w tym przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, licznych dyrektyw wydawanych przez organy Unii Europejskiej, a także do aktów prawnych, które wcześniej regulowały tę problematykę. W II częsci komentarza został zawarty zbiór wzorów dokumentów występujących na różnych etapach postępowania przewidzianego w ustawie, wraz ze wskazaniem odnośnych przepisów ustawy. Wskazany zbiór obejmuje on następujące wzory:

Wzór 1 – wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,

Wzór 2 – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

Wzór 3 – karta informacyjna przedsięwzięcia,

Wzór 4 – wezwanie do uzupełnienia wniosku,

Wzór 5 – wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko,

Wzór 6 – postanowienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska o istnieniu konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Wzór 7 – postanowienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska o nieistnieniu konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Wzór 8 – postanowienie inspektora sanitarnego opiniujące obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o ustaleniu zakresu raportu,

Wzór 9 – postanowienie inspektora sanitarnego opiniujące brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

Wzór 10 – postanowienie o nienakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie/przebudowie,

Wzór 11 – postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie/przebudowie,

Wzór 12 – postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska opiniujące zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

Wzór 13 – postanowienie inspektora sanitarnego opiniujące zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

Wzór 14 – postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

Wzór 15 – postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

Wzór 16 – obwieszczenie o prowadzeniu dla przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko,

Wzór 17 – obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

Wzór 18 – postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia,

Wzór 19 – wniosek o pozwolenie na budowę,

Wzór 20 – decyzja o pozwoleniu na budowę,

Wzór 21 – postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia w zakresie obszaru Natura 2000.

Dzięki temu komentarzowi Czytelnik dowie się m.in.:

- Jak wyglądają poszczególne etapy postępowania w sprawie udostępniania informacji o środowisku i jakie w tym zakresie należy złożyć dokumenty?
- Jak kształtuje się stosunek komentowanej ustawy do innych przepisów prawa krajowego regulujących tę problematykę?
- Jakie kategorie informacji podlegają udostępnieniu?
- Jaki krąg podmiotów zobowiązany jest do udostępnienia informacji o środowisku?
- Kiedy organ może odmówić udzielenia informacji i jak w takiej sytuacji postąpić?
- Jakie organy państwowe i w jakim zakresie biorą udział w postępowaniu w sprawie udostępnienia informacji o środowisku?
- Jak wygląda postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku przedsięwzięć?
- Jak wygląda postępowanie z dokumentacją w toku postępowania o udostępnienie informacji o środowisku?

Jeżeli na co dzień zajmujesz się problematyką udostępniania informacji o środowisku, ochroną środowiska albo dostępem do informacji publicznej, ta książka jest dla Ciebie.