Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie Komentarz

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie Komentarz

189 zł 162,74 zł

Tomasz Filipowicz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381984164
Rok wydania: 2020

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).
Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, często określany mianem ustawy środowiskowej, uwzględnia najnowszy dorobek orzecznictwa, literatury oraz praktyki, jaki powstał od momentu jej uchwalenia w 2008 r.

Komentarz zawiera najnowsze zmiany, które weszły w życie 25.10.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1815 i poz. 1924) i dotyczą raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, obowiązku zasięgnięcia opinii, wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, dokumentów dołączanych do wniosku, uzgodnienia warunków z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, okoliczności branych pod uwagę przy wydawaniu decyzji oraz treści decyzji, a także zmiany wchodzące w życie 23.11.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2170), które dotyczą pobierania opłat za wyszukiwanie informacji oraz za przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłaniu.

W publikacji uwzględniono również planowane zmiany zawarte w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 121) (mające charakter porządkowy i wynikający ze zmian pojęciowych projektu budowlanego oraz jego zakresu i formy) oraz w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej, będące konsekwencją utworzenia nowego działu administracji rządowej, dotyczącego polityki klimatycznej.

Komentowana ustawa reguluje istotne kwestie mające podstawowe znaczenie w zakresie dostępu do informacji o środowisku oraz procedur umożliwiających realizację przedsięwzięć z punktu widzenia ochrony środowiska.

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:

zakresu, definicji i zasad ogólnych ustawy;
odmowy udostępniania informacji;
udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, podejmowaniu decyzji i opracowywaniu dokumentów;
uprawnienia organizacji ekologicznych;
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000;
postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
administracyjnych kar pieniężnych.
Komentarz jest pracą zbiorową zespołu autorów, którzy są pracownikami naukowymi, sędziami sądów administracyjnych, wybitnymi specjalistami i prawnikami praktykami – przedstawiając najistotniejsze poglądy doktryny i opinie wynikające z własnych doświadczeń zawodowych, wskazując na możliwość praktycznego wykorzystania przepisów komentowanej ustawy.