Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz

169 zł 158.99 zł

Agnieszka Jezierska Markocka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381980180
Rok wydania: 2019

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz

Praktyczny komentarz uwzględniający najnowsze zmiany w ustawie wprowadzone ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta ma na celu:

uwzględnienie rekomendacji zawartych w Krajowym planie gospodarki odpadami 2022,
usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
wprowadzenie zachęt do selektywnego zbierania opadów komunalnych,
eliminację ryczałtowego rozliczania przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od mieszkańców.
Najważniejsze atuty publikacji to:

uwzględnienie zmian wprowadzanych ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,
uwzględnienie pozostałych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzonych w okresie sierpień 2017–lipiec 2019,
szeroko skomentowane założenia dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
szeroko skomentowane obowiązki podmiotów, które uczestniczą w procesie zagospodarowania odpadów komunalnych.
Niniejszy komentarz odnosi się do aktualnych, obecnie występujących problemów, z jakimi mają do czynienia osoby odpowiedzialne za gospodarkę komunalną. Dzięki publikacji dowiesz się:

Jak często i kiedy zmienić regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie?
Które pojęcia zostały usunięte z ustawy, a które zostały do niej wprowadzone i co one oznaczają?
Jakie są wymagane poziomy recyklingu od 2020 r.?
Jakich uprawnień dotyczących gospodarki odpadami rada gminy nie może delegować na wójta?
Jakie wprowadzono rozwiązania, które pozwalają gminie utrzymać kontrolę nad strumieniem odpadów?
Jakie ułatwienia wprowadzono dla gmin w zakresie zawierania umów z podmiotami odbierającymi i gospodarującymi odpadami komunalnymi?
Kiedy uchwała w sprawie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych jest niezbędna w gminie – pomimo faktu określenia tych kwestii w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie?
W jaki sposób wpływać na postawy proekologiczne u właścicieli nieruchomości?
Jakie korzyści mogą uzyskać właściciele i mieszkańcy nieruchomości w związku ze stosowaniem rozwiązań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami?
Dlaczego wyeliminowano ryczałtowe rozliczanie przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od mieszkańców i jak mogą rozliczać się gminy, które do tej pory stosowały ryczałt?
Jakie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają zastosowanie dla różnych rodzajów nieruchomości? Jakie są maksymalne stawki opłat?
Kiedy i na jakich warunkach gmina przejmuje obowiązki dotyczące pozbywania się nieczystości ciekłych, a także jak właściwie ustanowić za nie opłaty?
Kto, kiedy i po spełnieniu jakich warunków może wyłączyć swoją nieruchomość z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie? Jakie są warunki powrotu nieruchomości do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie?
Czym różni się sprawozdanie dotyczące odbieranych odpadów za pół roku, od tego składanego za cały rok – kiedy takie sprawozdanie należy uznać za nieważne?
Kiedy i na jakich warunkach można wyznaczać kary jednostkom odpowiedzialnym za odbieranie i zagospodarowanie odpadów?
Jakie kary może otrzymać gmina, a jakie związki międzygminne?
Komentarz odnosi się także do obowiązków, jakie mają jednostki wykonujące działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Publikacja określa m.in.:

Jak określić warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług z zakresu gospodarowania odpadami?
Co robić, gdy oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest niezgodne z prawdą?
Jakie są obowiązki podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów?
Czy należy przekazywać do gminy sprawozdania dotyczące odbieranych odpadów, jeśli w danym okresie jednostka nie odbierała odpadów od danego właściciela?
Czym różnią się poszczególne sprawozdania jakie należy złożyć w gminie?
Wprowadzone zmiany wynikają z faktu, że w Polsce tylko 25% gospodarstw domowych regularnie segreguje śmieci. Dzięki zmianom wskaźnik ten ma osiągnąć poziom co najmniej 50%.

Publikacja szeroko omawia także założenia do regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie:

Jak zgodnie z zasadami legislacji skonstruować prawidłową uchwałę dotyczącą regulaminu?
Co musi się znaleźć w regulaminie po wejściu w życie ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw dla gmin?
Co może spowodować niezwrócenie się do Inspektora Sanitarnego z prośbą o opinię dotyczącą regulaminu?
Jak uregulować wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego?
Jakie są skutki uchwalenia regulaminu, który nie reguluje wszystkich kwestii określonych w ustawie?