Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz
Bestseller

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz

199 zł 148.72 zł

Nitecki Stanisław


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788380920781
Rok wydania: 2016

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz

Komentarz stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z perspektywy prawa administracyjnego. W komentarzu poruszone zostały kwestie wszelkich procedur występujących w zakresie wspierania rodzin i pieczy zastępczej, począwszy od jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego po czynności materialno-techniczne w tym zakresie.
Autorzy komentarza przedstawili m.in. takie zagadnienia jak:
- administracyjne problemy gmin w zakresie wspierania rodzin, które mają kłopoty w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
- kwestie wynikające z realizowania przez powiaty i województwa pieczy zastępczej wykonywanej w formie rodzinnej i instytucjonalnej,
- administracyjne uwarunkowania postępowania adopcyjnego,
- odpłatność rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- usamodzielnianie osób opuszczających pieczę zastępczą.

Komentarz do zawartych w ustawie regulacji prawnych oparty został na analizie poglądów doktryny prawniczej, bogatego orzecznictwa oraz aktów prawnych powiązanych z omawianą ustawą.
W komentarzu uwzględnione zostały zmiany ustawy dokonane do września 2015 r., przy czym analizie poddano także przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ponadto omówiono ostatnią nowelizację dotyczącą przyznania dodatku wychowawczego dla rodziny zastępczej oraz prowadzącej rodzinny dom dziecka.
Komentarz przeznaczony jest dla pracowników organów pomocy społecznej, ośrodków adopcyjnych, samorządowych kolegiów odwoławczych oraz organizacji pozarządowych. Będzie przydatna również sędziom sądów administracyjnych i sądów powszechnych orzekającym w sprawach pieczy zastępczej, radcom prawnym i adwokatom zajmującym się problemami rodziny.

Stan prawny: 1 marca 2016 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), które wejdą w życie 1 kwietnia 2016 r.