Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające Komentarz
Bestseller

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające Komentarz

169 zł 148.39 zł

Łukasz Węgrzynowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381581295
Rok wydania: 2019

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Komentarz

Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz omawiający zagadnienia dotyczące zasad zarządzania mieniem państwowym. W komentarzu skomentowano przepisy:

ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.), oraz
ustawy z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260 ze zm.).
Ustawa z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.) weszła w życie 1.1.2017 r. na podstawie art. 1 ustawy z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260 ze zm.).

Uchwalając ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym ustawodawca miał na celu podniesienie jakości zarządzania mieniem państwowym, w tym nadzoru właścicielskiego, poprzez zmianę funkcjonowania dotychczasowego modelu. Głównymi założeniami nowego systemu zarządzania mieniem państwowym, które wynikają z obu komentowanych ustaw są:

zniesienie działu Skarb Państwa oraz wykreślenie bądź przekazanie innym organom uprawnień ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa,
przyznanie Prezesowi Rady Ministrów kompetencji do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa,
określenie nowego modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa oraz przez jednostki samorządu terytorialnego,
znaczącą korektę zasad gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
ujednolicenie zasad uzyskiwania zgód przez państwowe osoby prawne na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych,
zmiana zasad dystrybuowania przychodów pochodzących z tytułu zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.
W komentarzu Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym omówiono wszystkie najnowsze zmiany, m.in. zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3053). Komentarz Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym zawiera omówienie m.in. zagadnień takich jak:

wykonywanie praw z akcji,
wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających,
rada do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
wykonywanie praw z akcji w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa,
zarządzanie mieniem Skarbu Państwa innym niż akcje,
nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych,
ewidencja mienia Skarbu Państwa.