Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz
Bestseller

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

188 zł 140.87 zł

Grzegorz Mazurek


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788364512995
Rok wydania: 2017

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przydatnym narzędziem zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.
W komentarzu autorzy kompleksowo omówili zmiany dotyczące czynności związanych z przygotowaniem postępowania, tworzeniem opisu przedmiotu zamówienia oraz otwarciem, badaniem i oceną ofert. Czytelnik pozna nowe sposoby ogłaszania o zamówieniach, tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także dowie się jakie są najnowsze regulacje dotyczące umów i ośrodków ochrony prawnej. Książka obejmuje nowe tryby postępowania, takie jak partnerstwo innowacyjne oraz zmiany w dotychczasowych trybach i sposobach prowadzenia postępowania - przetargu nieograniczonym, ograniczonym, aukcjach elektronicznych czy umowach ramowych.

Dzięki komentarzowi poznasz m.in.:
- nowe zasady formułowania kryteriów oceny ofert oraz prowadzenia badania i oceny ofert,
- wyjaśnienia dotyczące dokumentów, których zamawiający może żądać od wykonawców,
- przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz sposób ich spełniania,
- znowelizowane zasady zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego,
- zmienione regulacje w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej.