Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

349 zł 307.39 zł

Duże Komentarze Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381581882
Rok wydania: 2019

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Komentarz

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i przedsiębiorców oraz klientów. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustawy, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych krajowych aktów prawnych związanych z tym zagadnieniem oraz z uwzględnieniem rozwiązań prawa unijnego w tym zakresie. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wynikające z:
- ustawy z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1637), których celem jest transpozycja do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/943 z 8.6.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Zmiana brzmienia art. 11 zawiera definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, opartą na definicji zamieszczonej w dyrektywie 2016/943/UE, ogólną definicję czynu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a także szczególne rozwiązania w zakresie zakwalifikowania (albo niezakwalifikowania) określonych działań jako czynów nieuczciwej konkurencji;
- ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933), których celem jest doprecyzowanie odpowiedzialności cywilnej wierzyciela lub biura informacji gospodarczej w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy z 9.4.2010 r.o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Poprzez dodanie art. 17f zwiększono zakres zachowań wierzycieli jako czynów nieuczciwej konkurencji;
- ustawy z 21.4.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r. 1132), których celem jest wyłączenie zastosowania przepisów ZNKU do roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji i przyznanie poszkodowanemu roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych, a także doprecyzowanie w zakresie przedawnienia takich roszczeń.