Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD

Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD

149 zł 131.43 zł

Vademecum specjalisty


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381581899
Rok wydania: 2018

Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD

Ważną sferą aktywności wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest jego kompetencja do współtworzenia aktów prawa miejscowego, podatków i opłat lokalnych oraz budżetów gminnych. Wójt, burmistrz, prezydent jest głównym organizatorem życia społecznego i gospodarczego gminy, więc w Vademecum nie mogło zabraknąć zagadnień kierowania innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, spółkami komunalnymi, a także gospodarki komunalnej rozumianej w szczególności jako działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Spośród licznych aspektów z zakresu gospodarki komunalnej autorzy szczegółowo przedstawili formy organizacyjno-prawne tej działalności oraz najważniejsze dziedziny tej gospodarki: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, gospodarkę odpadami i gospodarkę mieszkaniową (najtrudniejszy bodaj segment tej gospodarki).
Treść książki Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta obejmuje także przepisy proceduralne (KPA) określające sposób postępowania burmistrza jako organu wydającego decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach oraz inne najważniejsze i najczęściej przejawiające się aspekty pracy burmistrza, jak np. zamówienia publiczne, kontrola jego pracy i odpowiedzialność.

Nabywając książkę Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta, otrzymują Państwo:
- zebrane w jednym miejscu informacje o kluczowych prawach i obowiązkach każdego wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
- praktyczną pomoc w codziennej pracy lokalnych włodarzy (zaczynając od podstawowych zagadnień ustrojowych, tj. czym jest gmina, na dostępie do informacji publicznej kończąc);
- wskazanie sposobów postępowania w newralgicznych sytuacjach (np. związanych z łączeniem funkcji m.in. jako organu wykonawczego, organu podatkowego czy zwierzchnika gminnych jednostek organizacyjnych);
- wskazówki działania uwzględniające najnowsze orzecznictwo.

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, a to:
- zbiór praktycznych informacji opisujących funkcję wójta,
- dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
- wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
- uwzględnienie najnowszych zmian w prawie oraz zamieszczenie autorskich interpretacji wybranych zagadnień,
- skład autorski gwarantujący rzetelne opracowanie zagadnień.

W książce Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta znajdą Państwo odpowiedzi na między innymi następujące pytania:
- jak wygląda relacja pomiędzy wójtem a radą gminy;
- w jakich sprawach wójt występuje również jako kierownik urzędu stanu cywilnego;
- jakie elementy powinny zawierać akty prawa miejscowego;
- w jakich okolicznościach wójt nie otrzyma absolutorium;
- czy niezłożenie ślubowania wiąże się automatycznie z utratą mandatu;
- czy każde przestępstwo popełnione przez wójta oznacza usunięcie z funkcji;
- na czym polega odpowiedzialność wójta z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
- czy wójt podlega ustawie o pracownikach samorządowych;
- dlaczego wójt nie może prowadzić działalności gospodarczej.