VAT 2019 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

VAT 2019 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Beata Hudziak


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043515
Rok wydania: 2019

VAT 2017 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

W komentarzu doświadczeni doradcy podatkowi komentują ostatnie, duże zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., 1 lipca 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r. W komentarzu omówiono m.in.:

- możliwość odmowy rejestracji jako podatnika VAT,
- przesłanki wykreślenia podatnika z urzędu z rejestru VAT bez zawiadomienia lub z zawiadomieniem,
- solidarną odpowiedzialność pełnomocnika rejestrującego podatnika,
- wyrejestrowanie podmiotu z ewidencji podatników VAT UE,
- ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego,
- termin zwrotu podatku VAT oraz jego wydłużenie,
- nowy, wyższy limit zwolnienia podmiotowego,
- prawo do odliczenia podatku naliczonego,
- nowy obowiązek – składanie deklaracji w formie elektronicznej,
- zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia – poszerzenie katalogu o usługi budowlane zlecane podwykonawcom oraz objęcie tym mechanizmem nowych towarów (dyski, pamięci, oprogramowanie i filmy na nośnikach),
- kwestie związane ze składaniem informacji podsumowujących.

Komentarz zawiera ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług z wyróżnieniem zmian.

Zmiany przepisów wynikają z ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2024), a także ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 846).

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r. uwzględnia zmiany wprowadzone: ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 846), ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2024)

Spis treści
ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2017 R.
I. Rejestracja podmiotu jako podatnika VAT czynnego albo jako podatnika VAT zwolnionego (Beata Hudziak)
II. Wykreślenie podatnika z urzędu z rejestru jako podatnika VAT bez zawiadamiania (Beata Hudziak)
III. Wykreślenie podatnika z urzędu z rejestru jako podatnika VAT z zawiadomieniem (Beata Hudziak)
IV. Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika w związku z rejestracją podatnika dla celów podatku VAT (Beata Hudziak)
V. Wyrejestrowanie podmiotu z ewidencji podatników VAT UE (Beata Hudziak)
VI. Poszerzenie katalogu towarów, dla których obowiązywać będzie odwrócony VAT – procesory (Stefan Dasiewicz)
VII. Poszerzenie katalogu usług, dla których obowiązywać będzie odwrócony VAT – usługi budowlane wykonywane przez podwykonawców (Stefan Dasiewicz)
VIII. Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej dla usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego (Stefan Dasiewicz)
IX. Przesunięcie prawa do odliczenia podatku naliczonego do okresu 3 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego w podatku należnym (Stefan Dasiewicz)
X. Postępowanie w związku z wydłużeniem zwrotu podatku VAT (Stefan Dasiewicz)
XI. Poszerzenie sytuacji, w których na fakturze musi być wskazana metoda kasowa (Magdalena Mucha)
XII. Kaucja gwarancyjna i odpowiedzialność solidarna (Magdalena Mucha)
XIII. Zakres ewidencji prowadzonych przez podatnika (Beata Hudziak)
XIV. Deklaracje (Beata Hudziak)
XV. Informacje podsumowujące (Beata Hudziak)
XVI. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (Beata Hudziak)
XVII. Podwyższenie kwoty obrotu dla obowiązku rejestracji jako podatnik VAT czynny (Stefan Dasiewicz)
XVIII. Utrzymanie stawek VAT (Beata Hudziak)
ZMIANY OD 1 LIPCA 2017 R.
XIX. Uchylenie zwolnienia od podatku VAT dla usług stanowiących element usług ubezpieczeniowych i finansowych świadczonych odrębnie od usługi głównej (Magdalena Mucha)
ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2018 R.
XX. Proporcja – sprzedaż zwolniona i opodatkowana – nowe przepisy odnoszące się do jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego (Magdalena Mucha)
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.; ost. zm.: Dz.U. poz. 2024)