VAT Komentarz 2019 Beck

VAT Komentarz 2019 Beck

Michalik Tomasz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325594824
Rok wydania: 2017

VAT Komentarz 2017 Beck

Komentarz VAT autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów.

Prezentowana książka w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

- zakresu opodatkowania, w tym m.in. dostawą towarów i świadczeniem usług oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciem i dostawą towarów;
- płatników, podatników oraz przedstawicieli podatkowych;
- obowiązku podatkowego;
- miejsca świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług;
- podstawy opodatkowania;
- zasad wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów;
- wysokości opodatkowania;
- odliczenia i zwrotu podatku;
- zapłatą podatku, w tym m.in. zagadnienia dotyczące rejestracji oraz deklaracji;
- odpowiedzialności podatkowej;
- dokumentacji.

Zagadnienia z zakresu materii podatków pośrednich są często zmieniane i uaktualniane przez ustawodawcę. Tempo oraz rodzaj zmian wymuszają potrzebę ciągłego i czasochłonnego śledzenia oraz analizowania przepisów. Wobec tego, proponujemy naszym Czytelnikom Komentarz, w którym w przystępny i precyzyjny sposób, uwzględniając zmiany, orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, zostały skomentowane wszystkie artykuły ustawy.

Prezentowane, 13. wydanie uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych regulacji, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w tym m.in.:

- ustawę z 6.9.2016 r. o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (konsekwencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości) – zmiana weszła w życie 1.10.2016 r.
- przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej z 16.11.2016 r. (Dz.U. poz. 1948 ze zm.), które dostosowują m.in. dotychczas obowiązujące regulacje do nowych zasad wynikających z przyjęcia KAS w miejsce dotychczasowych służb – wchodzi w życie 1.3.2017 r. – komentarz uwzględnia również zmianę ustawy o przepisach wprowadzających, uchwaloną 24.2.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 379)
- ustawę z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2024), która zakłada wprowadzenie przepisów modyfikujących sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostaw określonych towarów. Ustawa wprowadza także obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT.

Od 1.1.2017 r. został on wprowadzony dla podatników: zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE; będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia; obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Natomiast od 1.1.2018 r. obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony dla pozostałych podatników VAT – zmiany wchodzą w życie 1.1.2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie 1.7.2017 r. i art. 1 pkt 7–9 wchodzących w życie 1.1.2018 r.

Ponadto, w treści niniejszego Komentarza znajdują się obszerne odwołania do najnowszych rozporządzeń do ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), wydanych na przełomie lutego i marca 2017 r., wraz z nowymi oraz zmienionymi wzorami – np. Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług.

Są to m.in.:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28.2.2017 r. w sprawie wzorów upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku oraz oświadczenia o cofnięciu tego upoważnienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 443), które określa m.in. nowy wzór upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku;
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24.2.2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 417), które określa nowy wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług dla importu towarów wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia;
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24.2.2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 407), które określa nowy wzór deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14).