VAT Komentarz Bartosiewicz

VAT Komentarz Bartosiewicz

VAT Komentarz to jeden z najpopularniejszych komentarzy na rynku. Autorem komentarza jest znany i ceniony ekspert specjalizujący się w prawie podatkowym. W 13. wydaniu komentarza szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem nowych, obowiązujących od 2019 r., przepisów dotyczących przede wszystkim:

uproszczenia, modernizacji i ujednolicenia przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi, w tym:
nowe definicje bonu, emisji bonu, bonu jednego i różnego przeznaczenia, transferu bonu;
zasady dotyczące opodatkowania transferu bonów SPV i MPV;
opodatkowanie podatkiem VAT bonów jednego oraz różnego przeznaczenia;
regulacje dotyczące określania podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w zamian za bony różnego przeznaczenia, w odniesieniu do tego bonu;
zasady fakturowania;
dalszej modyfikacji zasad rejestrowania i wyrejestrowywania podatników z rejestrów VAT, umożliwiając organom podatkowym dokonanie odmowy rejestracji lub wyrejestrowanie z rejestrów podatników VAT w przypadkach wydania przez sąd orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
uproszczeń i ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, w tym:
odstąpienie od wymagania odrębnego składania (wraz z deklaracją) umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie,
skrócenie terminu na dokonanie przez wierzyciela korekty w celu upowszechnienia możliwości skorzystania przez wierzyciela, który nie otrzymał swojej należności, z tzw. "ulgi na złe długi",
skrócenie terminu na dokonanie przez dłużników obowiązkowej korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z tej faktury;
zwolnienia od podatku od towarów i usług zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
W komentarzu do VAT znajdziesz:

klasyczny komentarz artykułowy wraz ze szczegółowym omówieniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,
odesłania do niezbędnych aktów wykonawczych oraz przepisów prawa unijnego,
analizę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Autor starał się zadać kłam opiniom, że komentarze prawnicze zwykle kończą się tam, gdzie zaczyna się problem. Dlatego postawił sobie za cel zacząć komentarz tam, gdzie rodzi się problem. Jest to wynikiem doświadczeń nabytych przez niego w czasie wykonywania czynności doradztwa podatkowego, w związku z prowadzeniem szkoleń, uczestnictwem w konferencjach, seminariach i warsztatach.