VAT Komentarz 2021 Beck Michalik
Zapowiedź

VAT Komentarz 2021 Beck Michalik

VAT. Komentarz, wyd. 16 – najszerszy na rynku komentarz do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106) – wyjaśnia praktycznie zagadnienia dotyczące m.in.:

zakresu opodatkowania VAT dostawy towarów, w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy oraz świadczenia usług;
określenia miejsca świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług;
momentu powstania obowiązku podatkowego, w tym wobec małych podatników i ustalenia podstawy opodatkowania;
zasad wymiaru i poboru podatku;
bieżących stawek podatkowych i katalogu zwolnień;
zasad odliczenia i warunków zwrotu podatku;
form zapłaty podatku, w tym składania JPK i deklaracji VAT;
procedur szczególnych dotyczących m.in. drobnych przedsiębiorców, rolników, świadczenia usług turystycznych, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, zwrotu podatku podróżnym.
Najważniejsze zmiany wprowadzane w 2020 r. dotyczą:
składania deklaracji podatkowych dotyczących importu towarów;
zgłoszenia celnego przez przedstawiciela;
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
zwrotu różnicy podatku byłych wspólników;
produktów rolnych i usług rolniczych;
wprowadzenia tzw. ,,białej listy podatników VAT'';
likwidacji obowiązku odrębnego składania deklaracji VAT;
zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych;
pomniejszenia podstawy opodatkowania o zaliczaną do przychodów wierzytelność handlową;
sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT.
Dodatkowo, w publikacji Autor odnosi się do planowanych zmian, spowodowanych implementacją dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 i dopełnieniem transpozycji dyrektywy Rady (UE) 2018/822.

W publikacji uwzględniono również zmiany wprowadzane projektem ustawy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 208).

Prezentowany Komentarz jest przeznaczony dla:

doradców podatkowych i księgowych, obsługujących spółki, fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie oraz JST;
biegłych rewidentów;
pracowników urzędów skarbowych i celno-skarbowych, w tym inspektorów kontroli skarbowej (KAS);
pracowników administracji samorządowej i państwowej, w tym organów odwoławczych;
sędziów sądów administracyjnych;
radców prawnych i adwokatów;
podatników VAT, w tym „małych podatników".