Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

169 zł 151.57 zł

Piotr Walczak


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381585880
Rok wydania: 2019

Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana na 2020 r. powinna uwzględnić wiele zupełnie nowych uwarunkowań związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej przez JST. Dotyczą one m.in.:

ustalania relacji spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
ustalania relacji równoważenia wydatków bieżących z art. 242 ustawy o finansach publicznych,
konieczności precyzyjnego zidentyfikowania wszystkich źródeł przychodów wykonywanych przez JST (np. spłata pożyczek, nadwyżka środków związanych z dochodami i wydatkami realizowanymi w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu),
reguł zaciągania długu na podstawie zobowiązań „spłacanych wydatkami",
zasad restrukturyzacji zadłużenia JST,
zaciągania zobowiązań na programy, projekty, zadania współfinansowane ze środków europejskich,
zasad zaciągania pożyczek w państwowych i samorządowych osobach prawnych (art. 90 ustawy o finansach publicznych),
zaciągania zobowiązań na projekty współfinansowane ze środków europejskich,
zaciągania długu na podstawie niestandardowych instrumentów finansowych (leasing, sprzedaż zwrotna, subrogacja).
Książka wyjaśnia sporne i trudne zagadnienia dotyczące w szczególności:

zgodności budżetu i uchwały w sprawie WPF – przedstawiono zmiany w budżecie i ich wpływ na treść WPF,
kompetencji organów JST do dokonywania zmian w uchwale w sprawie WPF,
obliczania relacji spłaty zobowiązań (art. 243 ustawy o finansach publicznych), z uwzględnieniem dwóch ustalonych przez FinPubU metodologii obliczania tej relacji,
prawidłowego wypełnienia tabeli zawartej w aplikacji BeSTi@ – książka stanowi swoisty przewodnik po wzorze WPF, który jest zawarty w rozporządzeniu ,
sposobu identyfikowania wartości z poszczególnych źródeł przychodów budżetu JST,
prawidłowego prognozowania kwot z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
treści tzw. umów wsparcia zawieranych między JST a spółkami komunalnymi,
procedury umożliwiającej uchwalenie budżetu i WPF w sytuacji niespełniania przez JST zasad określonych w przepisach o finansach publicznych.
Ciekawy materiał pokazujący problemy stosowania prawa zawiera rozdział omawiający najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie sporządzania WPF przez RIO, jak również rozdział prezentujący orzecznictwo związane ze stosowaniem przepisów dotyczących WPF.
Projekt WPF na 2020 r. i lata kolejne należy sporządzić do 15.11.2019 r.