Wnioski, decyzje, orzeczenia i inne pisma procesowe z zakresu nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD ponad 110 wzorów w obrocie nieruchomościami

Wnioski, decyzje, orzeczenia i inne pisma procesowe z zakresu nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD ponad 110 wzorów w obrocie nieruchomościami

Wolanin Marian


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381985321
Rok wydania: 2020

Wnioski, decyzje, orzeczenia i inne pisma procesowe z zakresu nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD ponad 110 wzorów w obrocie nieruchomościami

Publikacja podzielona jest na 8 rozdziałów i zawiera wzory podstawowych dokumentów administracyjnoprawnych dotyczących ustanowienia, przeniesienia, odebrania lub zmodyfikowania praw rzeczowych i praw obligacyjnych oraz trwałego zarządu przysługujących do nieruchomości. Zawiera również wzory dokumentów dotyczących ponoszenia niektórych opłat publicznoprawnych w zakresie gospodarowania i rozgraniczania nieruchomościami. Wzory te służą przybliżeniu praktyki stosowania przepisów prawa normujących problematykę trwałego zarządu gruntami publicznymi, podziału nieruchomości, wywłaszczania i zwrotu praw przysługujących do nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego i opłat ponoszonych za jego wykonywanie, a także opłat adiacenckich pobieranych przez gminę przy wzroście wartości nieruchomości spowodowanym m.in. wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej. Kolejne, 3. wydanie publikacji zostało uzupełnione o nowy rozdział dotyczący rozgraniczenia nieruchomości, a także uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471 ze zm.). Książka zawiera również zaktualizowane orzecznictwo oparte o najnowsze zmiany dotyczące prawa nieruchomości. Publikacja podzielona jest na rozdziały, w których znajdują się m.in. następujące wzory:
Wzór ogólny postanowienia wydawanego w sprawach określonych w dziale III ustawy o gospodarce nieruchomościami;
Trwały zarząd (m.in.: wniosek o ustanowienie trwałego zarządu, wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu, wniosek o przekazanie trwałego zarządu, decyzja o przekazaniu trwałego zarządu, decyzja o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ze względu na zmianę sposobu korzystania z nieruchomości, wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, decyzja o przedłużeniu terminu zagospodarowania nieruchomości oddanej w trwały zarząd);
Prawo użytkowania wieczystego (m.in.: wniosek o przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, wypowiedzenie bonifikaty udzielonej od opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wniosek właściciela o zmianę celu użytkowania wieczystego – w związku z trwałą zmianą sposobu korzystania z nieruchomości, wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości)
Podział nieruchomości (m.in.: wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości objętej planem miejscowym, postanowienie o zawieszeniu postępowania ze względu na obowiązek uchwalenia planu miejscowego, decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnego z planem miejscowym, decyzja o odmowie zatwierdzenia podziału nieruchomości, wniosek o połączenie i ponowny podział nieruchomości, decyzja o ustaleniu odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, wniosek o połączenie i ponowny podział nieruchomości, decyzja o zatwierdzeniu lub odmowie połączenia i podziału nieruchomości);
Wywłaszczenie nieruchomości (m.in.: wniosek o wywłaszczenie nieruchomości, decyzja o wywłaszczeniu i odszkodowaniu, wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej, decyzja o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości, wniosek o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, decyzja o ustaleniu odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody);
Zwrot nieruchomości wywłaszczonej (m.in.: zawiadomienie o niewykorzystaniu nieruchomości na cel wywłaszczenia, wniosek o zwrot nieruchomości wywłaszczonej, decyzja o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, zawiadomienie o możliwości zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części, decyzja o odmowie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej, decyzja o zwrocie części nieruchomości wywłaszczonej);
Opłaty adiacenckie (m.in.: decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej po podziale nieruchomości, decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej po scaleniu i podziale nieruchomości, decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej);
Rozgraniczenie nieruchomości (wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do organu administracji, decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości, decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego ze względów procesowych oraz materialnych, ugoda rozgraniczeniowa, wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do sądu cywilnego);
Każdy ze wzorów stanowi jednocześnie przykład praktycznego zastosowania wykładni przepisów normujących problematykę nieruchomości w zakresie instrumentów opisanych w tych wzorach. Dodane zaś orzecznictwo sądowe służy przybliżeniu poglądów judykatury mającej często kluczowe znaczenie w rozważaniu sposobu postępowania w sprawach o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym.

Publikację przygotowano z myślą o praktykach – osobach profesjonalnie związanych z rynkiem nieruchomości, tj. pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz rzeczoznawcy majątkowi, a ponadto dla słuchaczy studiów podyplomowych zdobywających uprawnienia zawodowe w tych dziedzinach. Opracowanie stanowi również nieocenioną pomoc dla radców prawnych, adwokatów, aplikantów i studentów prawa oraz osób prywatnych, które chcą samodzielnie sporządzić określone pismo.