Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz 2019
Bestseller

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz 2019

179 zł 169.59 zł

Komentarze Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381585088
Rok wydania: 2019

Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce

Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560), która weszła w życie 28.8.2018 r.

Celem regulacji jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa w zakresie świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych. Krajowy system cyberbezpieczeństwa obejmuje kilkanaście kategorii podmiotów, w szczególności tzw. operatorów usług kluczowych, tj. firmy działające w sektorach:

finansowym, m.in. banki krajowe i zagraniczne oraz ich oddziały, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
energetycznym, m.in. przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania ropy naftowej, wytwarzania paliw syntetycznych, przetwarzania albo magazynowania energii elektrycznej, wydobywania gazu ziemnego,
transportowym, np. przewoźnicy lotniczy i kolejowi, podmioty zajmujące się transportem drogowym,
ochrony zdrowia, np. podmioty lecznicze, wytwórcy produktów leczniczych, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie aptek, przedsiębiorcy prowadzący hurtownie farmaceutyczne,
zaopatrzenia w wodę pitną, tj. przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;
dostawców usług cyfrowych;
Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (tzw. zespoły CSIRT poziomu krajowego);
sektorowe zespoły cyberbezpieczeństwa;
podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa;
organy właściwe do spraw cyberbezpieczeństwa;
Pełnomocnika Rządu;
Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa oraz Pojedynczy Punkt Kontaktowy do spraw cyberbezpieczeństwa (służący komunikacji w ramach współpracy w Unii Europejskiej w tej dziedzinie).
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa zawiera również zasady wskazywania operatorów usług kluczowych i określa ich obowiązki dotyczące wdrożenia skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem, obejmującego m.in.:

zarządzanie ryzykiem,
stosowanie zabezpieczeń systemów informacyjnych adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka, procedur i mechanizmów zgłaszania oraz
postępowania z incydentami, prowadzenia dokumentacji czy organizacji struktur wewnętrznych.
Operator usługi kluczowej ma również zapewnić przeprowadzenie minimum raz na 2 lata audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wykorzystywanych do świadczenia usługi kluczowej oraz powołać osoby odpowiedzialne za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ustanowiono organy właściwe ds. cyberbezpieczeństwa odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru wobec operatorów usług kluczowych w sektorach wymienionych w dyrektywie 2016/1148/UE (tzw. dyrektywie NIS).

Ustawa przewiduje, że minister właściwy ds. informatyzacji będzie m.in.:

monitorował wdrażanie Strategii Cyberbezpieczeństwa,
prowadził wykaz operatorów usług kluczowych i politykę informacyjną dotyczącą krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
realizował obowiązki sprawozdawcze wobec instytucji unijnych.
Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dokonano kompleksowej regulacji zagadnień, m.in. dotyczących:

podmiotów tworzących krajowy system cyberbezpieczeństwa,
identyfikacji i rejestracji operatorów usług kluczowych,
obowiązków operatorów usług kluczowych w zakresie stosowania zabezpieczeń systemów informacyjnych,
obowiązków dostawców usług cyfrowych, w tym sformułowano m.in. wymagania, jakie muszą spełnić dostawcy usług cyfrowych w zakresie zabezpieczeń systemów informacyjnych służących do świadczenia usług cyfrowych,
obowiązków podmiotów publicznych, gdzie zostały zdefiniowane obowiązki podmiotów publicznych objętych zakresem ustawy,
zasad udostępniania informacji i przetwarzania danych osobowych, gdzie zostały wyodrębnione zasady udostępniania informacji i przetwarzania danych osobowych w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
nadzoru i kontroli operatorów usług kluczowych,
nakładania administracyjnych kar pieniężnych.