Wydawnictwo C.H.Beck


Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Ustawa o rachunkowości Komentarz 2021 Helin Beck

Andre Helin

omentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając najnowszy stan prawny. Kolejne, 8. wydanie Komentarza prezentuje bogaty dorobek doktryny i judykatury. W sposób wyczerpujący i zarazem prakty

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych Beck Jaworski

Stefan Jaworski

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych to publikacja podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy oraz pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego. Publikacja omawia interesującą problematykę działalnoś

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo handlowe Bilewska Chłopecki

Prawo handlowe Bilewska Chłopecki Studia prawnicze

Katarzyna Bilewska

W podręczniku Prawo handlowe przedstawiono podstawowe regulacje z zakresu prawa handlowego. Omówiono przepisy prawa spółek oraz te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym związku. Wyjaśniono podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązane normatywnie i konstrukcyjnie z prawem spółek handlowych oraz podst

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Polityka rachunkowości 2020

Polityka rachunkowości 2021 Beck Cellary

Mieczysława Cellary

Komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Od 1.1.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.10.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prokurator

Pisma prokuratora w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i administracyjnych z objaśnieniami i płytą CD

Magdalena Branicka

Publikacja Wzory pism prokuratora. Sprawy karne, cywilne, rodzinne i opiekuńcze, administracyjne zawiera szczegółowe zestawienie ponad 200 wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych oraz administracyjnych, które mogą być najbardziej przydatne w praktyce prokuratorskiej. W publikac

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kadry i płace ujęcie prawne i praktyczne

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop jako podstawowe metody obliczania płac

Łukasz Prasołek

Książka to podręcznik do naliczania płac, który skupia się na jednym, wąskim wycinku tej problematyki, analizując jednak bardzo szczegółowo sposób naliczenia tych dwóch świadczeń. Okazuje się bowiem, że według tych reguł nalicza się także kilkadziesiąt innych składników płacowych. Zatem opanowanie tych dwóch metod pozwala

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Termomodernizacja budynków Ocena efektów energetycznych

Termomodernizacja - dokumentacja, dofinansowanie, realizacja

Jakub Jędrzejewski

Publikacja szczegółowo analizuje zmiany obowiązujące od 12 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 412). Wprowadzone rozwiązania mają na celu m.in. zachęcenie do kompleksowej modernizacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, rozszerzenie grupy zainteresowanych tego typu inwestycjami, walkę ze smogiem i ubóstwem energetycznym. K

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne

Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej

Piotr Piskozub

Te dość zawiłe sformułowanie jest zdefiniowane w art. 6 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej i dotyczy wszystkich postępowań jakie prowadzone są w ośrodkach pomocy społecznej czy powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz należy do częstych sytuacji z jakimi spotykają się pracownicy pomocy społecznej. Pod pojęciem należy rozumieć świ

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kompendium wiedzy o konkurencyjności

Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Radek Rafał Wasilewski

Pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe przedstawienie problematyki postępowania dowodowego przed polskim organem antymonopolowym, opierającego się na przepisach OKiKU oraz na odesłaniach do KPA, KPC i KPK. Autor prezentuje wszechstronną analizę tego postępowania, uwzględniając przy tym zagadnienia ustrojowe i teoretycznoprawne. W publi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Seo Edinburgh facebook

Edinburgh Seo Facebook

Seo Edinburgh

This is an exciting opportunity to join a growing marketing agency based in Edinburgh. You will learn loads and develop your career with a growing company that values its staff, in an office that works in a fun environment with a team of experienced marketing specialists. They are looking for a new addition to their SEO team! The SEO department is

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Polecane działy

Polecane książki