Wydawnictwo Presscom


ksiazka-egzekucja-administracyjna-presscom.jpg

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Wojciech Piątek

Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy książki Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych odpowiadają między innymi na pytania: - jak prowadzić egzekucję na rzecz wierzycieli kra

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 98.99 zł 128

PREW-0111.jpg

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Krzysztof Sobieralski

Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Książka uwzględnia nowelizację przepisów kpa, a także zostało wzbogacone o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.W jakich przypadkach należy zweryfikować wydaną decyzję administracyjną? Kiedy i w jaki sposób

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 98.99 zł 128

mechanizm-procedury-odwroconej-zamowieniach-publicznych.jpg

Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Konrad Różowicz

Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zastosowanie tej procedury dla wykonawców? Autorzy w przystępny sposób przedstawiają najważniejsze zagadnienia związane z tzw. mechanizmem procedury odwróconej. Omawiają zadania zamawiających w zakresie przygotowania i udzielania zam

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 98.99 zł 128

ksiazka-zabezpieczenia-interesow-zamawiajacego-presscom.jpg

Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

Andrzej Łukaszewicz

Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor książki omawia najważniejsze zagadnienia związane z umowami o zamówienia publiczne w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych. Analizuje także problematykę zawierania umów ramowych i podwykonawczych oraz wskazuje na

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 117.22 zł 148

elektronizacja-zamowien-publicznych-w-praktyce.jpg

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Ewa Kisiel

Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i sposób realizacji programu. Co w praktyce oznacza elektronizacja zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców? Kiedy należy korzystać z pisemnej, a kiedy z elektronicznej formy czynności prawny

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 98.99 zł 128

ksiazka-kary-pieniezne-za-usuwanie-krzewow.jpg

Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów

Krzysztof Gruszecki

Zagadnienia dotyczące ochrony drzew i krzewów należą do najbardziej złożonych w polskim systemie postępowania administracyjnego. Książka Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów uwzględnia reguły wynikające zarówno z ustawy o ochronie przyrody, jak i z Kodeksu postępowania administracyjnego. W książce opisany został proces nakładania kar pieniężnych za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie d

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 98.99 zł 128

ksiazka-ocena-oddzialywania-na-srodowisko.jpg

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Izabela Dutkowiak

Publikacja przeznaczona jest dla instytucji zaangażowanych w proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inwestorów i przedsiębiorców planujących nowe przedsięwzięcia. W książce, etap po etapie, zostało opisane postępowanie w zakresie wydania tzw. decyzji środowiskowej. Autorka wskazuje prawa i obowiązki zarówno instytucji wydających takie decyzje, jak i inwestorów. Omawia proces oceny oddziaływania przedsięw

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 98.99 zł 128

ksiazka-skargi-wnioski-petycje–powszechne-srodki-ochrony-prawnej.jpg

Skargi wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej

Grzegorz Sibiga

W książce poruszone zostały zagadnienia związane z postępowaniem skargowo-wnioskowym oraz postępowaniem w sprawie petycji, m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, organach administracji rządowej, sądach, Sejmie i instytucjach europejskich.Książka pomoże nie tylko rozwiać wątpliwości osób na co dzień zajmujących się rozpatrywaniem skarg, petycji i wniosków, ale również przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat pro

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 98.99 zł 128

regionalne-programy-realizacja-ksiazka.jpg

Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów regionalnych finansowanych z udziałem środków europejskich – weryfikacja decyzji

Krzysztof Sobieralski

Beneficjenci, którzy wykorzystują pozyskane środki unijne niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przy tym obowiązujące procedury, muszą się liczyć z koniecznością zwrotu dotacji. W publikacji krok po kroku opisano proces wydawania decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu oraz związane z tym prawo beneficjenta do odwołania się od decyzji lub do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Autorzy szczegół

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 98.99 zł 128

srodki-trwale-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych.jpg

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Teresa Krawczyk

Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obrotem składnikami mienia i ich użytkowaniem w jednostce. Są one dostępne również w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Drugie wydanie publikacji uwzględnia aktualne przepisy prawa i wyjaśnienia Komitetu Standardów Rachunko

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 117.22 zł 148

Polecane działy

Polecane książki