Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych

Aneta Jędrzejczyk


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 8374260602
Rok wydania: 2005

Wzory dokumentów w zamówieniach publicznych

Procedura postępowania przy zawieraniu publicznych kontraktów nie pozostawia stronom zbyt dużej swobody - postępowanie należy prowadzić według ściśle określonych reguł zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Komentarz (Dz.U. Nr 19, póz. 177 z późn. zm.) i aktach wykonawczych. Prawidłowe stosowanie przepisów umożliwia sprawne przeprowadzenie postępowania, a przy tym gwarantuje wykonawcom w nim uczestniczącym równe traktowanie z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Opracowanie zawiera wzory dokumentów, które znajdują zastosowanie w trakcie procedur udzielania zamówień. Dokumenty zostały podzielone na kilka grup w zależności od tego, czy dokument ma charakter uniwersalny i dotyczy większości trybów postępowania, czy też jest on właściwy wyłącznie dla konkretnego trybu udzielenia zamówienia. Wszystkie wzory zostały opatrzone krótkim komentarzem wyjaśniającym zasady wypełniania wzorcowego dokumentu oraz stanowiącym syntetyczne ujęcie najważniejszych informacji na temat danego obowiązku zamawiającego bądź instytucji określonej przepisami ustawy. Publikacja z pewnością ułatwi zrozumienie złożonego procesu udzielania zamówień publicznych, przyczyniając się do jego usprawnienia.