Wzory księgowań w jednostce budżetowej Rup Oddk
Bestseller

Wzory księgowań w jednostce budżetowej Rup Oddk

Książka ze wzorami księgowań to niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności:
­ gospodarka majątkiem trwałym,
­ majątek obrotowy,
­ gospodarka pieniężna oraz dochody i wydatki budżetowe,­ rozrachunki i zaangażowanie,­ przychody, koszty i wynik finansowy,­ fundusze.

Omawiane operacje według rodzajów działalności opatrzone są komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów oraz ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego autor sporządził szczegółowy indeks operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji.
Dodatkowo w książce praktyczne przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zagadnień gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.:
rozliczenie i ewidencja należnego i naliczonego podatku VAT w samorządowej jednostce budżetowej będącej częścią podatnika VAT oraz centralne rozliczenie podatku VAT w skali całej jednostki samorządu terytorialnego,
koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie,
­ ewidencja umowy leasingu finansowego środka trwałego u korzystającego, którym jest jednostka budżetowa,
­ likwidacja rachunku dochodów własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy,­ kompensata (potrącenia) wzajemnych należności – ewidencja w urzędzie jednostki samorządu,­ wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego,­ wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej (np. OPS) realizującej zadanie,­ ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów.

Piąte wydanie książki zaktualizowano według stanu prawnego na czerwiec 2019 r. Uwzględniono w nim konsekwencje w księgach rachunkowych związane m.in. z:
- wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i jego wpływem na rozliczenia podatku VAT przez jednostki budżetowe,
- problemem ustawowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wprowadzeniem do ustawy o finansach publicznych art. 72 ust. 1a i zmianami w zakresie uznawania tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego (samorządowego) długu publicznego.