Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym + na płycie CD ponad 150 wzorów dokumentów
Bestseller

Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym + na płycie CD ponad 150 wzorów dokumentów

149 zł 125.01 zł

Sektor publiczny w praktyce


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 97883681285841
Rok wydania: 2018

Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w formie wzorów dokumentów. Dodatkowo wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497) – wprowadzające przede wszystkim zmianę wysokości świadczeń – spowodowało konieczność naliczenia zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna według nowych stawek. Zgodnie z § 2 ust. 1 lipcowego rozporządzenia w okresie od 1.11.2018 r. do 31.10.2019 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł miesięcznie, a od 1.11.2019 r. – wzrośnie do 215,84 zł. Natomiast specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wyniesie od 1 listopada br. 620 zł.
Zmiana oznacza konieczność zmiany decyzji ostatecznych ustalających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna w zakresie związanym ze zmianą wysokości tych zasiłków. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w nowej wysokości będzie ustalane na nowy okres zasiłkowy. Na podstawie tych i innych zmian prawnych autor przygotował wiele nowych (do tej pory niepublikowanych) wzorów pism w tym decyzji administracyjnych są to m.in:
- decyzja przyznająca prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami – różnymi,
- decyzja przyznająca prawo do zasiłku rodzinnego w okresie, w którym nie zachodzi koordynacja,
- decyzja odmowna w sprawie przyznania prawa zasiłku rodzinnego – okresowa,
- decyzja zmieniająca decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami – w związku z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych – przekroczenie kryterium w trakcie okresu zasiłkowego,
- decyzja w sprawie całkowitego umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie przypisanych do zwrotu,
- decyzja zmieniająca decyzję przyznającą prawo do zasiłku dla opiekuna – zmiana wysokości zasiłku,
- decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – prawo do zasiłku przysługuje przed 1.11.2018 r.,
- decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od 1.11.2018 r. – ważność orzeczenia kończy się przed 1.11.2019 r.),
- decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od 1.11.2018 r. – ważność orzeczenia kończy się po 1.11.2019 r.,
- decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od 1.11.2018 r. – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe,
- decyzja przyznająca prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – od 1.11.2018 r. – orzeczenie z października 2019 r., ważność orzeczenia kończy się po 1.11.2019 r.,
- decyzja zmieniająca decyzję przyznającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – ważność orzeczenia kończy się przed 1.11.2019 r.,
- decyzja zmieniająca decyzję przyznającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego – ważność orzeczenia kończy się po 1.11.2019 r.,
- postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki.

Książka Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym zawiera przygotowane i uaktualnione zostały nowe wzory pism, w tym decyzje administracyjne, wnioski i postanowienia, m.in.:
- wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych,
- postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji przyznającej prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydanej przez organ I instancji,
- decyzja w sprawie całkowitego umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,
- wniosek organu właściwego wierzyciela o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu,
- informacja o wstrzymaniu wypłaty świadczenia,
- postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki.

Książka Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym to ponad 150 wzorów dokumentów, które powstały w wyniku rozstrzygnięć konkretnej sytuacji. Często przed wzorem lub w treści uzasadnienia opisany jest konkretny stan faktyczny, obrazujący daną sytuację, a następnie pokazujący warianty jej rozwiązania. Na potrzeby publikacji został sporządzony autorski wzór decyzji umarzającej w całości nienależnie pobrane świadczenie przypisane do zwrotu decyzją, która stała się ostateczna.