Zakładowy plan kont 2019

Zakładowy plan kont 2019

Pałka Marian


Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Isbn: 9788389179739
Rok wydania: 2019

Zakładowy plan kont 2014 z komentarzem

Najnowsze wydanie planu kont Pana Pałki z wyd. Ekspert ze stanem prawnym na 02.01.2014 rok, opracowane na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
Książka uwzględnia wydane przez Ministra finansów interpretacje ogólne oraz wytyczne wynikające z Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także podjęte przez Komitet Standardów Rachunkowości stanowiska w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Wydanie Eksperta uwzględnia wiele istotnych zmian wprowadzonych w 2013 roku w przepisach podatkowych, szczególnie dotyczących podatku VAT, mających wpływa na sposób prowadzenia dokumentacji i ewidencji operacji gospodarczych w 2014 roku. Omówiono również trwałe i przejściowe różnice pomiędzy prawem podatkowym i bilansowym oraz ujęcie ich w ewidencji księgowej.
Książka plan kont szeroko omawia zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach zobowiązanych godnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia pełnej rachunkowości.
Treść i u kład książki zakładowy plan kont uwzględnia potrzeby związane ze sporządzeniem poszczególnych wzorów sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych) zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.
Zaproponowany wykaz kont umożliwia dokonanie szybkiego i prawidłowego sporządzania poszczególnych wzorów sprawozdanie finansowego.
W książce wyodrębniono 269 kont syntetycznych dla których obszernie omówiono zasady ich funkcjonowania oraz wykaz operacji na nich ewidencjonowanych, a także zasady prowadzenia ewidencji analitycznej, z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej w zakresie przemysłu, budownictwa, handlu, rolnictwa, usług itp. - zarówno przez spółki kapitałowe, spółki osobowe, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa państwowe i komunalne, spółdzielnie.
Zgodnie z art. 83 ust. o rachunkowości plan kont może być stosowany jako wzorcowy plan kont w celu ujednolicenia zasad grupowania operacji gospodarczych i ograniczenia nakłady pracy jednostki, związane z ustaleniem własnego planu kont.
W komentarzu podano:
- szczegółowy wykaz oper. podlegających księgowaniu i sposób dokumentacji;
- sposób wyceny operacji;
- sposób wyceny na dzień bilansowy aktywów, środków pieniężnych, należności, pasywów, kosztów;
- ustalenia i ujęcie różnic kursowych, odroczonego podatku;
- sposób ustalenia kosztu wytworzenia zapasów produktów;
- sposób ustalenia kosztów i przychodów podlegających rozliczeniu w czasie.