Zakładowy plan kont 2019

Zakładowy plan kont 2019

Pałka Marian


Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Isbn: 9788389179746
Rok wydania: 2019

Zakładowy plan kont 2015 z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą autorstwa Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Publikacja zakładowy plan kont z komentarzem według stanu prawnego na dzień 2.01.2015. Wydanie 25 komentarza zawiera zarówno zmiany dokonane w 2014 r. w ustawie o rachunkowości, jak i w przepisach podatkowych (CIT, PIT i VAT), a także obszerny opis projektowanych zmian w ustawie o rachunkowości w 2015 r., które będą obowiązywać od 2016 r.
Publikacja obejmuje pełny wykaz kont syntetycznych ze szczegółowym omówieniem zasad ich funkcjonowania, wykaz operacji i zdarzeń podlegających ewidencji na poszczególnych kontach ze wskazaniem kont przeciwstawnych, sposób ich wyceny, a także pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień, w których wykazuje się salda poszczególnych kont oraz informacje oparte na zapisach na danym koncie.

Spis treści książki Zakładowy plan kont z komentarzem:
- Wstęp
- Wykaz kont
- Zespół 0 aktywa trwałe konta pozabilansowe
- Zespół 1 środki pieniężne, rachunki bankowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe
- Zespół 2 rozrachunki i roszczenia - konta pozabilansowe
- Zespół 3 materiały i towary - konta pozabilansowe
- Zespół 4 koszty wg rodzajów i ich rozliczenie
- Zespół 5 koszty wg typów działalności i ich rozliczenie
- Zespół 6 produkty i rozliczenia międzyokresowe
- Zespół 7 przychody i koszty ich osiągnięcia - konta pozabilansowe
- Zespół 8 kapitały, fundusze własne, fundusze socjalne, rezerwy i wynik finansowy
- Załącznik 1 - bilans i wykaz kont, których salda ujmuje się w jego aktywach i pasywach
- Załącznik 2 - rachunek zysków i strat oraz symbole kont, których salda w nim się ukazuje
- Załącznik 3 - zarzadzenie