Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka Marian

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka Marian

Pałka Marian


Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Isbn: 9788389179739
Rok wydania: 2019

Zakładowy plan kont z komentarzem 2012 Pałka Marian

Dwudzieste trzecie wydanie planu kont, opracowanym na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Zostały w nim uwzględnione liczne nowelizacje, zarówno wprowadzone w ustawie o rachunkowości, jak i w przepisach podatkowych, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz w ubezpieczeniach zdrowotnych, wymagających prowadzenia odpowiedniej ewidencji księgowej. Opracowanie uwzględnia zarówno postanowienia ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, jak i wiążących jednostki przepisów ustaw o podatku dochodowym (od osób prawnych i fizycznych) oraz podatku VAT i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. Uwzględnia ono również wydane interpretacje oraz wytyczne wynikające z Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a w odniesieniu do spółek kapitałowych i osobowych również postanowienia kodeksu spółek handlowych, natomiast W odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych - postanowienia ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27 z późn. zm.). Układ i treść niniejszej pozycji wydawniczej uwzględnia przede wszystkim potrzeby związane ze sporządzaniem poszczególnych wzorów sprawozdania finansowego [bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych] zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości. W treści uwzględniono również konieczność dysponowania dla potrzeb zbędnymi informacjami o stanie środków pieniężnych, zapasów trwałych i obrotowych, należności i zobowiązań, a także o kosztach finansowych