Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019 Pałka

Pałka Marian


Wydawnictwo: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
Isbn: 9788389179739
Rok wydania: 2019

Zakładowy plan kont z komentarzem 2013 Pałka

Najnowsze 24 wydanie planu kont Pana Pałki z wyd. Ekspert na 2014 rok, opracowane na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
W komentarzu zostały uwzględnione nowe regulacje, które obowiązują od 1 stycznia 2014 roku, zarówno wprowadzone w ustawie o rachunkowości, jak i w przepisach podatkowych, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz w ubezpieczeniach zdrowotnych.
Komentarz uwzględnia postanowienia ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, jak i wiążących jednostki przepisów ustaw o podatku dochodowym (od osób prawnych i fizycznych) oraz podatku VAT i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.
Uwzględnia wydane interpretacje oraz wytyczne wynikające z Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, postanowienia kodeksu spółek handlowych, natomiast W odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych postanowienia ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27 z późn. zm.).
Układ i treść komentarza uwzględnia potrzeby związane ze sporządzaniem poszczególnych wzorów sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości.
W treści komentarza uwzględniono również konieczność dysponowania dla potrzeb zbędnymi informacjami o stanie środków pieniężnych, zapasów trwałych i obrotowych, należności i zobowiązań, a także o kosztach finansowych.