Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka aktualny na 2020 rok
Bestseller

Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka aktualny na 2020 rok

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem na 2020 rok zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018) i jest aktualny na 2020 rok - zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12.
Komentarz do planu kont zawiera między innymi zmiany wynikające z wprowadzenia:
- mechanizmu podzielonej płatności VAT,
- nowych zasad rozliczenia podatku VAT i podatku dochodowego (z zysków kapitałowych, z przychodów z innych źródeł i od przychodów z budynków),
- nowych regulacji wprowadzonych w zakresie limitowania niektórych kosztów,
- poszerzenia zakresu uproszczeń w zakresie rachunkowości dla jednostek mikro i małych.

W komentarzu do poszczególnych wyodrębnionych kont dokładnie omówiono jak po zmianach obowiązujących od 2019 roku należy prowadzić ewidencję, zarówno syntetyczną, jak i analityczną, by w sposób niebudzący zastrzeżeń móc ustalić wysokość podatków podlegających wpłacie do budżetu oraz sporządzić sprawozdanie finansowe i deklaracje podatkowe. Wprowadzono nowe konta: 114, 861, 862, 871.

Zakładowy plan kont z komentarzem przeznaczony jest dla:
- przedsiębiorstw państwowych
- spółek kapitałowych i osobowych, organizacji
- spółdzielni
- publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- spółek cywilnych osób fizycznych
- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Komentarz zawiera:
- wykaz kont syntetycznych
- omówienie kont 0,1,2,3,4,5,6,7 i 8 - zasady prowadzenia ewidencji bilansowej i pozabilansowej
- prowadzenie ewidencji analitycznej do kont
- omówienie wdrożenia i stosowania zakładowego planu kont dla poszczególnych działalności, opracowanie polityki rachunkowości
W książce łącznie wyodrębniono 256 kont syntetycznych bilansowych i 19 pozabilansowych w wersji rozszerzonej oraz 67 w układzie minimalnym. Dla każdego konta obszernie omówiono zasady funkcjonowania, wykaz operacji gospodarczych, prowadzenie ewidencji.