Zamknięcie roku 2020 w jednostkach finansów publicznych Cellary Beck
Bestseller

Zamknięcie roku 2020 w jednostkach finansów publicznych Cellary Beck

Mieczysława Cellary


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788382350906
Rok wydania: 2021

Zamknięcie roku 2020 w jednostkach finansów publicznych Cellary Beck

Praktyczny komentarz w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz zamykania ksiąg rachunkowych w jednostkach finansów publicznych.

Poruszone w książce zagadnienia dotyczą m.in.:

prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg),
wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
podpisywania, udostępniania i przechowywania rocznego sprawozdania finansowego,
odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe,
badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta,
korygowania błędnych zapisów księgowych,
księgowania na przełomie roku budżetowego,
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych,
księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych,
sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej,
ustalania wyniku finansowego budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
Dzięki publikacji będzie można:

prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 r.,
poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego,
zamknąć księgi rachunkowe za 2020 r.,
przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych,
prawidłowo wycenić składniki aktywów i pasywów na koniec roku bilansowego,
dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami,
zaksięgować błąd po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r. i jego zatwierdzeniu.
W książce znajduje się ponadto:

ponad 30 schematów księgowań,
dokumentacja inwentaryzacyjna,
arkusze konsolidacyjne,
tabele i zestawienia w zakresie sporządzania sprawozdań,
liczne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania przygotowane przez wydawnictwo.
Pozycja skierowana jest głównie do praktyków, pozwoli na prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 r., zamknięcie księgi rachunkowej za 2020 r., a także przeprowadzenie inwentaryzacji i rozliczenia jej skutków w księgach rachunkowych.