Zamknięcie roku 2019 w jednostkach finansów publicznych

Zamknięcie roku 2019 w jednostkach finansów publicznych

Mieczysława Cellary


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381581608
Rok wydania: 2018

Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych

W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. będą sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli Informacja dodatkowa. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych za 2018 r. wydawnictwo C.H.Beck przygotowało 8 wydanie książki w zakresie sprawozdań finansowych. Książka Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych uwzględnia liczne odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania przygotowane przez Wydawnictwo C.H.Beck, m.in.:
I. W zakresie informacji dodatkowej:
- czy w informacji dodatkowej ujmuje się również dane wykazywane w bilansie budżetu JST (np. dane dotyczące kredytów i pożyczek) czy tylko dane wykazywane w bilansach jednostek organizacyjnych JST;
- czy w informacji dodatkowej dla jednostek budżetowych w wierszu dotyczącym zmian w środkach trwałych należy pokazać również zmiany w pozostałych środkach trwałych, czyli konto 013;
- czy przekazywanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych między jednostkami organizacyjnymi danej JST należy wykazywać w pozycji II. w wierszu 1.1.1. informacji dodatkowej jako przemieszczenia wewnętrzne czy rozchód;
- czy w informacji dodatkowej w pozycjach dotyczących środków trwałych należy wykazywać również pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne;
- czy w wierszu 2.2. informacji dodatkowej Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym należy wykazywać tylko koszty środków trwałych w budowie wytwarzanych we własnym zakresie przez daną jednostkę;
- czy w części I w pkt 1.4. informacji dodatkowej łącznej należy podawać przedmiot działalności każdej jednostki objętej sprawozdaniem łącznym;
- czy w części I w pkt 3 informacji dodatkowej łącznej należy wyszczególnić wszystkie jednostki, których dane są ujęte w sprawozdaniu łącznym.
II. W zakresie rachunku zysków i strat:
- w jakiej pozycji rachunku zysków i strat należy ujmować składki na ubezpieczenia majątkowe w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
- czy dotacje podmiotowe otrzymywane przez samorządowe zakłady budżetowe należy ujmować w pozycji A.V. czy D.II. rachunku zysków i strat;
- czy w rachunku zysków i strat w wierszu A.V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów należy wykazywać przychody ze sprzedaży złomu i innych materiałów z odzysku (jak np. drewno); w jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej powinno się wykazywać sprzedaż tych składników majątkowych;
- czy w rachunku zysków i strat w wierszu D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w jednostkach budżetowych należy wykazywać przychody ze sprzedaży środków trwałych? Jeśli tak, to w jaki sposób można ustalić wynik na tej sprzedaży, skoro wartość nieumorzona środków trwałych jest odnoszona na konto 800 Fundusz jednostki, a nie na konto 761 Pozostałe koszty operacyjne;
III. W zakresie bilansu:
- czy należności z tytułu dostaw i usług stanowiące dochody budżetowe, ujmowane na koncie 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych, należy wykazywać w bilansie jednostki budżetowej w pozycji II. Należności krótkoterminowe w wierszu 1. Należności z tytułu dostaw i usług czy też w pozycji II. Należności krótkoterminowe w wierszu 4. Pozostałe należności;
- czy w części II w punkcie 1.1. zmiany w grupach należy wykazać w szczegółowości jak w bilansie czy powinno się pokazać każdą grupę rodzajową oddzielnie;
- czy w bilansie jednostki budżetowej wartość należności z konta 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych należy w całości wykazywać w pozostałych należnościach czy też w zależności od ich treści ekonomicznej w należnościach z tytułu dostaw i usług lub w pozostałych należnościach;
IV. W zakresie zestawienia zmian funduszu:
- czy przeksięgowanie z konta 228 Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na konto 800 należy wykazać w pozycji 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich zestawienia zmian funduszu jednostki lub samorządowego zakładu budżetowego czy w pozycji 1.10. tego zestawienia;
V. W zakresie publikacji oraz zatwierdzania:
- czy w przypadku JST publikacji w BIP będą podlegać tylko sprawozdania finansowe jednostkowe czy również sprawozdanie finansowe JST;
- czy JST składają we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;
- pod jaką datą powinno być przeksięgowane konto 860 Wynik finansowy na konto 800 Fundusz jednostki.

W publikacji Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych przedstawiono zarówno zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych jak i ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowej. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zasad:
- prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg;
- wyceny składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
- podpisywania rocznego sprawozdania finansowego;
- udostępniania rocznego sprawozdania finansowego;
- przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
- odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
- badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta;
- korygowania błędnych zapisów księgowych;
- księgowania na przełomie roku budżetowego;
- przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
- księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
- różnice kursowe;
- ustalanie i księgowanie wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego;
- dokonywanie odpisów aktualizujących;
- środki pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na koniec roku;
- sporządzanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej;
- ustalania wyniku finansowego budżetu JST;
- zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W książce Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych znajduje się ponadto:
- ponad 30 schematów księgowań;
- dokumentacja inwentaryzacyjna;
- arkusze konsolidacyjne;
- tabele i zestawienia w zakresie sporządzania sprawozdań.
Dzięki naszej publikacji Zamknięcie roku 2018 w jednostkach finansów publicznych będzie można:
- prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 r.;
- poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego;
- zamknąć księgi rachunkowe za 2018 r.;
- przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych;
- wycenić składniki aktywów i pasywów zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości;
- dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami;
- zaksięgować błąd po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. i jego zatwierdzeniu.