Zamknięcie roku 2020 w księgach instytucji kultury

Zamknięcie roku 2020 w księgach instytucji kultury

Ewa Ostapowicz


Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326978906
Rok wydania: 2019

Zamknięcie roku 2018 w księgach instytucji kultury

W 2018 roku dla instytucji kultury ważne są zmiany w rachunkowości dotyczące przede wszystkim skrócenia okresu przechowywania sprawozdań finansowych oraz rozszerzenie kręgu jednostek uprawnionych do stosowania dodatkowych uproszczeń w zakresie ewidencji i leasingu.
Zamknięcie roku 2018 w księgach instytucji kultury księgarnia poleca książkę dla instytucji kultury.

Dzięki wskazówkom zawartym w tej książce poprawnie zamkniesz księgi rachunkowe 2018 roku i sporządzisz sprawozdanie finansowe. Dowiesz się także, jakich terminów musisz przestrzegać i za co odpowiada dyrektor przy sporządzeniu bilansu.
Rozdział 1. Zmiany wprowadzone w 2018 roku i planowane na 2019 rok

Mechanizm podzielonej płatności (split payment)
Dwa wyciągi
Jeden wyciąg
Operacje z urzędami
Ograniczony dostęp do środków na rachunku
Odsetki od rachunku VAT
Rozdział 2. Prawa i obowiązki dyrektora instytucji kultury

Zaciąganie zobowiązań
Plan finansowy to podstawa gospodarki finansowej
zamówienia publiczne
Prowadzenie rachunkowości
Rozdział 3. Jak właściwie przeprowadzić inwentaryzację

Odpowiedzialność za inwentaryzację
inwentaryzacja w przypadku przekazania przez instytucje kultury rachunkowości do centrum usług wspólnych
Inwentaryzacja w księgach rachunkowych
Skontrum materiałów bibliotecznych a inwentaryzacja księgozbioru
Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów

Rozdział 5. Odpisy aktualizujące i rezerwy

Rozdział 6. Zamknięcie kont i sporządzenie zestawienia obrotów i sald

Rozdział 7. Sprawozdanie finansowe

Bilans
Rachunek zysków i strat
Zestawienie kapitałów własnych
Przepływy pieniężne
Informacja dodatkowa
Rozdział 8. Zdarzenia po dacie bilansu

Ewidencja księgowa zdarzeń po dniu bilansowym
Rozdział 9. Zmiany dotyczące kolejnego roku

Rozdział 10. Badanie sprawozdania finansowego

Wybór audytora
Zasady przeprowadzania badania
Rozdział 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Rozdział 12. Podatek VAT, dotacje

Prewspółczynnik w instytucji kultury
Korekta po zakończeniu roku
Sposób ustalania prewspółczynnika
Rezerwy na świadczenia pracownicze w instytucji kultury
Wycena świadczeń pracowniczych
Rezerwy na świadczenia pracownicze w ewidencji i sprawozdaniu
Rozliczanie dotacji podmiotowej
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Rozliczanie dotacji ze środków budżetowych
Łączenie instytucji kultury a kwestie związane z księgami rachunkowymi
Odpisy aktualizujące należności w księgach rachunkowych instytucji kultury
Rozdział 13. Właściwe gospodarowanie majątkiem

Zasada efektywności gospodarowania mieniem
Zbywanie środków trwałych
Elementy gospodarki finansowej
Elementy planów finansowych
Stanowisko organu nadzorczego
rachunkowość w instytucjach kultury
Rozdział 14. Pytania i odpowiedzi

Jaki dokument księgowy wydawać za wynajem sali
Jak rozliczyć obóz taneczny w księgach rachunkowych
Jak zaksięgować darowiznę na remont
Jak rozliczyć fakturę za wynajem autolawety
Jak zaksięgować dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika
Jak zaksięgować remont kina
Jak rozliczyć bezpłatny piknik ekologiczny
Bezpłatne słodycze na Dzień Dziecka w formie darowizny – jaki zapis w księgach
Jak zaksięgować darowizny na rzecz biblioteki
Gdy w księgach rachunkowych nie został uwzględniony podatek VAT
Jak rozliczać prowizje i odsetki od kredytu zwiększającego wartość środka trwałego
Co zrobić, gdy organizator domaga się zwrotu dotacji
Jak rozliczać salda zaliczek w stowarzyszeniu
Remont/ ulepszenie w instytucji kultury – jak go zaksięgować
Skąd wziąć pieniądze na pokrycie straty
Jak opodatkować nagrody wręczane na kiermaszu wielkanocnym
Rozdział 15. Wzory dokumentów

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
Harmonogram inwentaryzacji
Instrukcja inwentaryzacyjna
Instrukcja w sprawie gospodarowania środkami trwałymi
Inwentarz instytucji kultury
Arkusz spisu z natury środków trwałych
Karta zdawczo-odbiorcza środka trwałego wycofanego z użytkowania
Oświadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone mienie
Wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych
Polecenie przeprowadzenia inwentaryzacji
Polecenie przeprowadzenia spisu z natury
Protokół inwentaryzacji kasy
Zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji
Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych
Protokół z inwentaryzacji aktywów dokonanej w drodze potwierdzenia sald oraz weryfikacji
Protokół z inwentaryzacji pasywów dokonanej w drodze weryfikacji
Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze uzgodnienia sald
Protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji
Protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji
Sprawozdanie opisowe zespołu spisowego z przebiegu spisu z natury
Decyzja kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych
Rozdział 16. Załącznik nr 1 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)