Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

128 zł 108.11 zł

Zbigniew Leszczyński


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611321
Rok wydania: 2017

Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

Książka o zamówieniach publicznych zawiera przykłady specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: dokumentację projektową, zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej oraz wykonanie roboty budowlanej w zależności od przyjętego rodzaju wynagrodzenia. Do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane nie wystarczy znajomość prawa zamówień publicznych. Zamawiający i wykonawcy muszą równie dobrze orientować się w przepisach prawa budowlanego i kodeksu cywilnego, które określają prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego oraz zasady zawierania umów o roboty budowlane.
Książka pomaga rozwiązać najczęstsze problemy, z jakimi na co dzień borykają się osoby udzielające zamówień na roboty budowlane oraz wszyscy zaangażowani w realizację procesu budowlanego – inwestorzy, projektanci, kierownicy budowy i inspektorzy nadzoru. Autor wyjaśnia, jak zgodnie z ostatnią nowelizacją pzp i innymi przepisami oszacować wartość zamówienia, ustalić optymalny sposób wynagrodzenia wykonawcy robót, przygotować opis przedmiotu zamówienia, wybrać tryb jego udzielenia i podpisać korzystną dla obu stron umowę o roboty budowlane.

Na ponad 670 stronach omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.:
- realizowania zamówień w systemie „wybuduj” oraz „zaprojektuj i wybuduj”,
- wad dokumentacji projektowej i ich wpływu na przedmiot umowy oraz wynagrodzenie wykonawcy,
- warunków udziału w postępowaniu i sposobów potwierdzania ich spełnienia,
- cenowych i pozacenowych kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych na roboty budowlane,
- podwykonawstwa w tego typu zamówieniach.