Zamówienia publiczne po nowelizacji

Mateusz Winiarz


Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Isbn: 8360235260
Rok wydania: 2006

Zamówienia publiczne po nowelizacji

Książka jest adresowana do wszystkich uczestników zamówień publicznych, a przede wszystkim do osób przygotowujących i prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności: * zawiera omówienie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz znowelizowanych ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r, * wskazuje na zmiany w stosunku do przepisów poprzednio obowiązujących, * omawia zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych osób udzielających zamówień, * omawia stosowanie przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie udzielania zamówień publicznych, * przedstawia propozycje praktycznych rozwiązań w zakresie udzielania zamówień, * zawiera ważniejsze orzeczenia w zakresie zamówień publicznych. Znajomość tych zagadnień istotna jest również dla wykonawców - uczestników postępowań o udzielenie zamówienia i jest podstawą do efektywnego konkurowania o pozyskanie zamówienia. Książka uwzględniająca stan prawny na dzień 30.06.2006r.