Zamówienia publiczne w instytucjach kultury Beck

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury Beck

139 zł 120.83 zł

Mateusz Winiarz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325597375
Rok wydania: 2017

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury Beck

Zmiany w zamówieniach publicznych uchwalone w 2016 r. są bardzo istotne dla systemu zamówień publicznych, w tym dla instytucji kultury. W praktyce podstawowym pytaniem pozostaje: jak poprawnie określić przedmiot zamówienia? Pojawiają się bowiem wątpliwości:

- Czy dana dostawa lub usługa może zostać zakwalifikowana do zakresu działalności kulturalnej?
- Jak poprawnie oszacować wartość przedmiotu zamówienia, aby nie spotkać się z zarzutem zaniżenia wartości zamówienia w celu niezastosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Odrębnym zagadnieniem są zasady udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, czy to ze względu na przedmiot z zakresu kultury, czy wartość zamówienia. W tym zakresie należy podjąć decyzję odnośnie do wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ważne jest, że wprowadzenie regulaminu wskazuje również na wypełnienie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

W regulaminie kierownik jednostki wskazuje sposób wypełnienia wymogów określonych w ustawie organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, to jest zapewnienie przejrzystości, równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz uwzględnienie okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.

Celem najszerszej z nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r., która weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 r. było przede wszystkim wdrożenie do polskiego prawa dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE. Nowela istotnie wpłynęła na zakres stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, zasady udzielania zamówień oraz na sposób przygotowania i prowadzenia przez zamawiających postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

W szczególności, nowelizacją:

- uzupełniono i uporządkowano przesłanki wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
- wprowadzono nowe zasady udzielania zamówień publicznych, a także zmodyfikowano niektóre z zasad funkcjonujących do tej pory,
- zmodyfikowano zasady obliczania wartości zamówienia,
- zmodyfikowano reguły opisywania przedmiotu zamówienia,
- zmieniono zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wprowadzono szczególną procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi obejmujące usługi, których wykaz stanowi załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE.

W niniejszej publikacji zostały omówione zagadnienia dotyczące:

- wyłączeń (zwolnień) z obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych,
- zasad udzielania zamówień publicznych,
- najczęściej wykorzystywanych przez instytucje kultury przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki,
- zasad działania komisji przetargowych,
- zasad udzielania pełnomocnictw i upoważnień z zakresu zamówień publicznych przez kierownika jednostki,
- zakresu odpowiedzialności dyrektora i pracowników jednostki za zamówienia publiczne,
- oceny gospodarności i efektywności gospodarowania środkami publicznymi w zakresie udzielania zamówień publicznych,
- obowiązku sprawowania kontroli zarządczej, w tym procedur udzielania zamówień publicznych,
- stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych do zamówień z zakresu kultury, których wartość nie przekracza progów unijnych,
- specyfiki udzielania zamówień o wartości przekraczającej 30 000 euro w instytucjach kultury,
- sposobu określania przedmiotu zamówienia,
- dokumentowania postępowań o udzielanie zamówienia, do udzielenia którego nie stosuje się przepisów ustawy.

W książce tej odpowiadamy na następujące pytania:

- Jak prawidłowo zdefiniować przedmiot zamówienia?
- Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia?
- W jakich przypadkach instytucja kultury stosuje przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych?
- Jaka jest odpowiedzialność dyrektora i pracowników instytucji kultury za udzielanie zamówień publicznych?
- Jakie są zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związanej z udzielaniem zamówień publicznych bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych?
- Jaki jest wpływ decyzji dyrektora instytucji kultury na wyznaczenie zakresu odpowiedzialności pracowników?
- Czy dyrektor instytucji kultury może się uwolnić od odpowiedzialności?

W książce znajduje się ponad 30 wzorów dokumentów niezbędnych w postępowaniu przetargowym, np.:

- regulamin udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – wraz załącznikami:
- - wniosek o udzielenia zamówienia,
- - notatka sporządzona na okoliczność dokonania zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 15 000 euro,
- - zaproszenie do składania ofert,
- - oferta wykonania zamówienia,
- - protokół zamówienia publicznego,
- - protokół z ustalenia wartości zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
- umowy:
- - umowa na roboty budowlane – przebudowę widowni i sceny,
- - umowa na przygotowanie scenariusza spotkań autorskich,
- - umowa o świadczenie usług polegających na wyeksponowaniu materiałów promocyjnych księgarni w budynku instytucji kultury,
- - umowa na zakup usług – zorganizowanie koncertu plenerowego,
- - umowa na zakup drukarek,
- - umowa na zakup usługi sprzątania,
- - umowa na zakup usług inspektora nadzoru budowlanego,
- - umowa zlecenie na zakup usług – przyjęcie funkcji ambasadora wybranych książek,
- - umowa o przeniesienie praw autorskich,
- - umowa licencyjna – zakup licencji.