Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników

Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników

99 zł 87.73 zł

Dagmara Lewicka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381583183
Rok wydania: 2019

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Celem głównym niniejszej monografii jest identyfikacja relacji zachodzących między systemem zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), zaufaniem organizacyjnym a zaangażowaniem pracowników. Podstawowym pytaniem prowadzonego postępowania badawczego jest: w jakim stopniu jest możliwe wywieranie wpływu na zaangażowanie pracowników dzięki systemowi ZKL i zaufaniu organizacyjnemu? Cele szczegółowe niniejszego opracowania można podzielić na teoretyczno-poznawcze, metodyczne i utylitarne. Do celów teoretyczno-poznawczych zalicza się:
identyfikację związków między poszczególnymi elementami systemu ZKL a testowanymi rodzajami zaangażowania pracowników,
identyfikację wpływu zaufania organizacyjnego na relacje między systemem ZKL a poszczególnymi rodzajami zaangażowania pracowników,
określenie związków między poszczególnymi rodzajami zaangażowania,
identyfikację profili zaangażowania respondentów w ramach podejścia skoncentrowanego na jednostce,
wykazanie różnic w zakresie badanych relacji między testowanymi zmiennymi w poszczególnych grupach respondentów.
Celem metodycznym jest operacjonalizacja pomiaru zmiennych: elementów systemu zarządzania kapitałem ludzkim, zaufania organizacyjnego i testowanych rodzajów zaangażowania oraz badania istniejących między nimi relacji za pomocą modelowania równań strukturalnych.

Celem utylitarnym jest sformułowanie wskazówek i rekomendacji dla organizacji zorientowanych na budowanie zaangażowania pracowników opartego na systemie ZKL i zaufaniu organizacyjnym.