Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy – państw UE
Bestseller

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy – państw UE

178.5 zł 134.61 zł

Przemysław Ciszek


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046059
Rok wydania: 2018

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Zatrudnienie pracownika z zagranicy wymaga spełnienia wielu warunków. Nie chodzi tylko o obowiązek uzyskania przez podmiot zatrudniający dokumentów legalizujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca, ale przede wszystkim o zalegalizowanie pobytu pracownika, co w praktyce oznacza konieczność jednoczesnego dokonywania wielu czynności oraz uczestniczenia w różnych postępowaniach, a tym samym potrzebę koordynacji tych działań. W książce omówiono krok po kroku wszystkie etapy prawidłowej procedury zatrudnienia cudzoziemca zgodnie z najnowszymi przepisami obowiązującymi od 2018 r., w tym m.in. następujące zagadnienia i instytucje prawne:
zezwolenie na pobyt stały
status uchodźcy
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
zgodę na pobyt tolerowany
status obywateli UE, EOG i innych państw, korzystających ze swobody przepływu osób
Kartę Polaka
zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
legalizację pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy w procedurze uproszczonej
zezwolenie na pracę w podmiocie polskim
zezwolenie na pracę sezonową
obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
legalizację pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
ruch bezwizowy
procedurę ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca
legalizację pracy cudzoziemców dla celów podatkowych (PIT) oraz składek ubezpieczeniowych (ZUS i NFZ)
rezydencję podatkową cudzoziemca w Polsce
odrębności w zakresie umów i dokumentacji przy zatrudnianiu cudzoziemca.

Dodatkowo w dołączonym do książki suplemencie elektronicznym zamieszczono wzory przydatnych dokumentów w wersji edytowalnej. Plik suplementu można pobrać przez Internet – instrukcja postępowania znajduje się w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.
Zawartość e-suplementu:

Wzory wniosków
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wzór wniosku podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wzór zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej
Wzór oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej
Wzór wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wzór wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wzór oświadczenia podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego
Wzór oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
Wzór załącznika nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, dołączany w przypadku ubiegania się przez cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli celem pobytu cudzoziemca jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył
Podklasy działalności wg PKD
Podklasy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców
Lista urzędów
Lista urzędów, w których należy składać wnioski o wydanie zezwolenia na pracę