Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy – państw UE

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy – państw UE

178.5 zł 134.19 zł

Przemysław Ciszek


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046059
Rok wydania: 2018

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Zatrudnienie pracownika z zagranicy jest obarczone szeregiem obowiązków. To nie tylko uzyskanie dla pracownika dokumentów legalizujących wykonywanie pracy przez podmiot zatrudniający, ale przede wszystkim zalegalizowanie pobytu, a tym samym często konieczność koordynacji szeregu czynności oraz postępowań. Autorzy – specjaliści z zakresu prawa pracy – krok, po kroku, w praktyczny sposób przedstawiają jak, zgodnie z prawem dochować wszelkich formalności z zatrudnieniem cudzoziemca. Omawiają, m.in. takie zagadnienia, jak:
- zezwolenie na pobyt stały
- status uchodźcy
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
- zgoda na pobyt tolerowany
- obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
- Karta Polaka
- zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
- legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy w procedurze uproszczonej – oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi
- zezwolenie na pracę w podmiocie polskim
- zezwolenie na pracę sezonową – typ S
- procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę cudzoziemca w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu przedsiębiorcy wpisanego do KRS lub spółki kapitałowej w organizacji (typ B)
- obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
- legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
- ruch bezwizowy
- zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – „niebieska karta UE”
- procedura ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca
- skutki powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- legalizacja pracy cudzoziemców dla celów podatkowych (PIT) oraz składek ubezpieczeniowych (ZUS i NFZ)
- rezydencja podatkowa cudzoziemca w Polsce
- odrębności w zakresie umów i dokumentacji przy zatrudnieniu cudzoziemca.

Dodatkowo w książce wzory przydatnych dokumentów w wersji edytowalnej (dołączony suplement elektroniczny).