Zbiór karny PLUS 2020

Zbiór karny PLUS 2020

Wolters Kluwer


Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Isbn: 9788381240291
Rok wydania: 2020

Zbiór karny PLUS 2020

Stan prawny na 31.08.2017 r. Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 9) Kodeks karny od 31 maja 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dziennik Ustaw poz. 952) od 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 966) od 24 czerwca 2017 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 czerwca 2017 r., P 124/15 (Dziennik Ustaw poz. 1214) od 13 lipca 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dziennik Ustaw poz. 773) od 1 października 2017 r. - ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dziennik Ustaw poz. 862 ze zm.). KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO od 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 966) od 13 lipca 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dziennik Ustaw poz. 773) od 12 sierpnia 2017 r.- ustawa z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 1452) KODEKS KARNY WYKONAWCZY od 12 sierpnia 2017 r.- ustawa z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 1452) od 1 września 2017 r. - ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw poz. 60 ze zm.) KODEKS KARNY SKARBOWY od 21 czerwca 2017 r. - ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw poz. 1089) KODEKS WYKROCZEŃ od 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 966) od 18 kwietnia 2026 r.- ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 1634) KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA od 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 966) od 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 962) od 2 września 2017 r. - ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dziennik Ustaw poz. 1477) od 1 stycznia 2018 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 966) od 1 stycznia 2018 r. - ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 1543) USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY od 6 maja 2017 r. - ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 724) od 1 stycznia 2018 r. - ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dziennik Ustaw poz. 933) USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII od 1 września 2017 r. - ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 60 ze zm.) od 1 listopada 2017 r. - ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dziennik Ustaw poz. 1458) Zbiory przepisów